Kaitsmised

Doktoritööd

28. mail kell 12.15 kaitses Mart Velsker eesti kirjanduse erialal doktoritööd «Lõunaeesti kirjandusloo kirjutamise võimalusi» («Possibilities of Writing a South Estonian Literary History»). Kaitsmine toimus TÜ senati saalis. Juhendaja prof Arne Merilai, oponendid Cornelius Hasselblatt (Groningeni ülikool, Holland) ja Tiit Hennoste.

29. mail kell 10.15 kaitses Sven-Erik Enno geograafia erialal doktoritööd «Thunderstorm and Lightning Climatology in the Baltic Countries and in Northern Europe» («Baltimaade ja Põhja-Euroopa äikese- ning välgukliima»). Kaitsmine toimus TÜ senati saalis. Juhendajad prof Jaak Jaagus ja Piia Post, oponent
Michael Kunz (Karlsruhe ülikool, Saksamaa).

30. mail kell 15 kaitses Liina Remmel liikumis- ja sporditeaduste erialal doktoritööd «Relationships Between Inflammatory Markers, Body Composition, Bone Health and Cardiorespiratory Fitness in 10- to 11-year-old Overweight and Normal Weight Boys» («Seosed põletikumarkerite, keha koostise, luutiheduse ja kehalise võimekuse vahel 10–11 aastastel ülekaalulistel ja normaalkaalulistel poistel»). Kaitsmine toimus TÜ senati saalis. Juhendajad prof Jaak Jürimäe, prof Vallo Tillmann, prof emer Toivo Jürimäe, oponent
prof Sigitas Kamandulis (Leedu spordiakadeemia).

2. juunil kell 12.15 kaitses Tiina Rüütmaa uurali keelte erialal doktoritööd «Kontrastiivne ülevaade kõneviisisüsteemist ungari ja eesti kõrvallauses» («Mood System in the Hungarian and Estonian Subordinate Clause»). Kaitsmine toimus TÜ senatis saalis. Juhendajad prof Helle Metslang ja dots Tõnu Seilenthal, oponent prof János Pusztay (Lääne-Ungari ülikool).

2. juunil kell 14.15 kaitses Rene Altrov keeleteaduse erialal doktoritööd «The Creation of the Estonian Speech Corpus and the Perception of Emotions» («The creation of the Estonian Emotional Speech Corpus and the perception of the emotions»). Kaitsmine toimus TÜ senati saalis. Juhendajad prof Urmas Sutrop ja Hille Pajupuu (Eesti keele instituut), oponent prof Jens Allwood (Göteborgi ülikool, Rootsi).

4. juunil kell 14.15 kaitses Helen Poltimäe majanduse erialal doktoritööd «The Distributional and Behavioural Effects of Estonian Environmental Taxes» («Keskkonnamaksude jaotuslikud ja käitumuslikud efektid Eesti näitel»). Kaitsmine toimus Economicumis (Narva mnt 4-B306). Juhendajad prof Tiiu Paas, prof Henrik Klinge Jacobsen (Taani tehnikaülikool), oponendid Anil Markandya (Baskimaa kliimamuutuste keskus) ja Sirje-Ilona Pädam (Tallinna tehnikaülikool).

5. juunil kell 10 kaitses Doris Vahtrik kehalise kasvatuse erialal doktoritööd «Leg Muscle Function in Relation to Gait and Standing Balance Following Total Knee Arthroplasty in Women» («Alajäseme funktsionaalne seisund gonartroosiga naispatsientidel enne ja pärast põlveliigese endoproteesimist»). Kaitsmine toimus TÜ senati saalis. Juhendaja prof Mati Pääsuke, oponent Jari P. Arokoski (Ida-Soome ülikool).

6. juunil kell 10.15 kaitseb Triin Triisberg taimeökoloogia ja ökofüsioloogia erialal doktoritööd «Factors Influencing the Re-vegetation of Abandoned Extracted Peat Lands in Estonia» («Jääksoode taastaimestumist mõjutavad faktorid Eestis»). Kaitsmine toimub TÜ botaanika osakonnas (Lai 40-218). Juhendajad Edgar Karofeld, prof Jaanus Paal, oponent prof Eeva-Stiina Tuittila (Ida-Soome ülikool).

6. juunil kell 12.15 kaitseb Peeter Talviste hüdrogeoloogia erialal doktoritööd «Temporal Changes in Weak Natural and Artificial Soils – Influence on Geotechnical Characteristics» («Nõrkade savi- ja tehispinnaste geotehnilised omadused»). Kaitsmine toimub Chemicumis (Ravila 14a-1019). Juhendajad prof Kalle Kirsimäe ja vanemteadur Tiit Hang, oponent prof Leena Katariina Korkiala-Tanttu (Aalto ülikool, Soome).

6. juunil kell 14 kaitseb Ingrid Liiv arstiteaduse erialal doktoritööd «Autoimmune Regulator Protein Interaction With DNA-dependent Protein Kinase and Role in Apoptosis» («Autoimmuunregulaatorvalgu interaktsioon DNA-sõltuva proteiinkinaasiga ja seos apoptoosiga»). Kaitsmine toimub Biomeedikumis (Ravila 19-1006). Juhendaja prof Pärt Peterson, oponent dots Hanna Jarva (Helsingi ülikool, Soome).

9. juunil kell 12.15 kaitseb Katrin Lasberg geoloogia erialal doktoritööd «Chronology of the Weichselian Glaciation in the Southeastern Sector of the Scandinavian Ice Sheet» («Weichseli jäätumise kronoloogia Skandinaavia jäätumise kagusektoris»). Kaitsmine toimub Chemicumis (Ravila 14a-1019). Juhendajad prof Volli Kalm ja vanemteadur Tiit Hang, oponent prof Wojciech Wysota (Nicolaus Copernicuse ülikool, Poola).

9. juunil kell 13 kaitseb Olga Jagintseva vene kirjanduse erialal doktoritööd «Этимологическое исследование некоторых диалектных названий предметов домашнего обихода» («Mõningate kodutarvete murdenimetuste etümoloogiast»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja dots emer Juri Kudrjavtsev, oponendid
prof Oleg Nikitin (Moskva oblasti riiklik ülikool), dots Natalja Netšunajeva (Tallinna ülikool).

9. juunil kell 15 kaitseb Liivi Maddison arstiteaduse erialal doktoritööd «Tissue Perfusion and Metabolism During Intra-abdominal Hypertension» («Kudede perfusioon ja metabolism intra-abdominaalse hüpertensiooniga patsientidel»). Kaitsmine toimub A. Linkbergi auditooriumis (Puusepa 8). Juhendajad prof Joel Starkopf ja Juri Karjagin, oponent prof Vladimir Cerny (Praha Karli ülikool, Tšehhi).

10. juunil kell 12.15 kaitseb Andero Uusberg psühholoogia erialal doktoritööd «Electroencephalographic insights into affective attention» («Elektroentsefalograafiline vaade emotsionaalse tähelepanu mehhanismidele»). Kaitsmine toimub TÜ sotsiaal- ja haridusteaduskonna nõukogus. Juhendaja prof Jüri Allik, oponent Gennady Knyazev (Venemaa meditsiiniteaduse akadeemia Siberi haru).

11. juunil kell 15 kaitseb Krista Ress arstiteaduse erialal doktoritööd «Childhood Coeliac Disease in Estonia, Prevalence in Atopic Dermatitis and Immunological Characterisation of Coexistence» («Lapseea tsöliaakia Eestis, esinemine atoopilise dermatiidiga lastel ja koosesinemise immunoloogiline iseloomustus»). Kaitsmine toimub Biomeedikumis (Ravila 19-1006). Juhendajad prof Raivo Uibo ja dotsent Oivi Uibo, oponent dots Petri Kulmala (Oulu ülikool, Soome).

12. juunil kell 10.15 kaitseb Villu Soon zooloogia erialal doktoritööd «A Phylogenetic Revision of the Chrysis Ignita Species Group (Hymenoptera: Chrysididae) With Emphasis on the Northern European Fauna» («Kuldherilaste (Hymenoptera: Chrysididae) Chrysis ignita liigirühma fülogeneetiline revisjon rõhuasetusega Põhja-Euroopa faunal»). Kaitsmine toimub loodus- ja tehnoloogiateaduskonnas (Vanemuise 46-301). Juhendaja vanemteadur Urmas Saarma, oponent Lars Krogmann (Stuttgarti loodusajaloo muuseum).

12. juunil kell 15 kaitseb Kai Muru arstiteaduse erialal doktoritööd «Prenatal Screening Strategies, Long Term Outcome of Children With Marked Changes in Maternal Screening Tests and the Most Common Syndromic Heart Anomalies in Estonia» («Sünnieelsete sõeluuringute strateegiad, kaugtulemused lastel skriiningtestide muutuste korral ja sagedasemad sündroomsed südamerikked Eestis»). Kaitsmine toimub A. Linkbergi auditooriumis (Puusepa 8). Juhendajad prof Katrin Õunap ja dots Tiia Reimand, oponent dots Vedran Stefanovic (Helsingi ülikooli keskhaigla, Soome).

16. juunil kell 14 kaitseb Raivo Kolde informaatika erialal doktoritööd «Methods for Re-using Public Gene Expression Data» («Meetodid avalike geeniekspressiooni andmete taaskasutamiseks»). Kaitsmine toimub arvutiteaduse instituudis (Liivi 2-404). Juhendaja prof Jaak Vilo, oponendid prof Lars Juhl Jensen (Kopenhaageni ülikool, Taani) ja Kimmo Palin (Helsingi ülikool, Soome).

17. juunil kell 10 kaitseb Jüri Liiv keemia erialal doktoritööd «PVDF (polyvinylidene difluoride) as Material for Active Element of Twisting-ball Displays» («PVDF (polülinüleendifluoriid) kasutamine twisting-ball tüüpi kuvari aktiivelemendi valmistamiseks»). Kaitsmine toimub Chemicumis (Ravila 14a-1021). Juhendajad prof Jaak Järv ja prof Toomas Tenno, oponent prof Senentxu Lanceros-Méndez (Minho ülikool, Portugal).

17. juunil kell 13 kaitseb Andrei Nikonov viroloogia erialal doktoritööd «RNA-Dependent RNA Polymerase Activity as a Basis for the Detection of Positive-Strand RNA Viruses by Vertebrate Host Cells» («RNA-sõltuva RNA polümeraasi aktiivsuse kaudu on selgroogsete rakud võimelised tuvastama pluss ahelaga RNA viiruste nakkuse»). Kaitsmine toimub molekulaar- ja rakubioloogia instituudis (Riia 23B-105). Juhendaja prof Mart Ustav, oponent Volker Lohmann (Heidelbergi ülikool, Saksamaa).

19. juunil kell 12.15 kaitseb Kent Langel biotehnoloogia erialal doktoritööd «Cell-penetrating Peptide Mechanism Studies: From Peptides to Cargo Delivery» («Rakku sisenevate peptiidide mehhanismide uurimine: peptiididest transpordini»). Kaitsmine toimub tehnoloogiainstituudis (Nooruse 1-121). Juhendaja prof Ülo Langel, oponent Sandrine Sagan (Pariisi UPMC ülikool, Prantsusmaa).

20. juunil kell 12.15 kaitseb Rauno Temmer materjalitehnoloogia erialal doktoritööd «Electrochemistry and Novel Applications of Chemically Synthesized Conductive Polymer Electrodes» («Keemiliselt sünteesitud juhtivpolümeersete elektroodide elektrokeemia ja uudsed rakendused»). Kaitsmine toimub tehnoloogiainstituudis (Nooruse 1-121). Juhendaja vanemteadur Tarmo Tamm, oponent
prof Hyacinthe Randriamahazaka (Pariisi Diderot’ ülikool, Prantsusmaa).

20. juunil kell 14.15 kaitseb Jingyil Gao eesti ja soome-ugri keeleteaduse erialal doktoritööd «Basic Color Terms in Chinese: Studies after the Evolutionary Theory of Basic Color Terms» («Põhivärvinimed hiina keeltes: uurimus põhivärvinimede evolutsioonilise teooria põhjal»). Kaitsmine toimub filosoofiateaduskonnas (Jakobi 2-438). Juhendaja prof Urmas Sutrop, oponent prof Zhongwei Shen (Amhersti ülikool, Massachusetts, USA).

26. juunil kell 13 kaitseb Irina Rudik vene kirjanduse erialal doktoritööd «Русская тема в сборнике Марины Цветаевой «Версты. Стихи. Выпуск I» (1922)» («Vene teema Marina Tsvetajeva kogumikus «Verstad. Luuletused. I osa» (1922)»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja Roman Voitehhovitš, oponendid prof Liudmila Vladimirovna Zubova (Peterburi riiklik ülikool, Venemaa) ja
prof Ludmilla Sproge (Läti ülikool).

27. juunil kell 10.15 kaitseb Eele Õunapuu-Pikas botaanika ja ökoloogia erialal doktoritööd «Spatio-temporal Variability of Leaf Hydraulic Conductance in Woody Plants: Ecophysiological Consequences» («Lehe hüdraulilise juhtivuse ajalis-ruumiline varieerumine puit-taimedel: ökofüsioloogilised tagajärjed»). Kaitsmine toimub TÜ botaanika osakonnas (Lai 40-218). Juhendaja dots Arne Sellin, oponent Patrizia Trifilò (Messina ülikool, Itaalia).

27. juunil kell 12 kaitseb Artūrs Ivuškāns liikumis- ja sporditeaduste erialal doktoritööd «Bone Mineral Parameters in 11–13-year-old Boys: Associations With Body Composition and Physical Activity» («Luutiheduse, keha koostise ja kehalise aktiivsuse vahelised seosed 11–13-aastastel poistel»). Kaitsmine toimub senati saalis. Juhendajad dots Jarek Mäestu, prof Jaak Jürimäe ja prof Toivo Jürimäe, oponent dots Arunas Emeljanovas (Leedu spordiülikool).

30. juunil kell 10 kaitseb Kersti Vaarmets keemia erialal doktoritööd «Electrochemical and Physical Characterization of Pristine and Activated Molybdenum Carbide – Derived Carbon Electrodes For the Oxygen Electroreduction Reaction» («Hapniku elektroredutseerumisreaktsiooni uurimine molübdeenkarbiidist pärineval modifitseerimata ja modifitseeritud süsinikul ning sünteesitud materjalide elektrokeemiline ja füüsikaline karakteriseerimine»). Kaitsmine toimub Chemicumis (Ravila 14a-1021). Juhendajad
prof Enn Lust, teadur Jaak Nerut, oponent
prof Pawel J. Kulesza (Varssavi ülikool, Poola).

30. juunil kell 12 kaitseb Lauri Tõntson keemia erialal doktoritööd «Regulation of G-protein subtypes by receptors, guanine nucleotides and Mn2+» («G-valkude alatüüpide regulatsioon retseptorite, guaniinnukleotiidide ja Mn2+ poolt»). Kaitsmine toimub Chemicumis (Ravila 14a-1021). Juhendaja
prof Ago Rinken, oponent
prof Tatsuya Haga (Tokio ülikool, Jaapan).

Jaga artiklit

Märksõnad

kaitsmised