Doktoritööd

Doktoritööd

3. detsembril kell 10.00 kaitseb Marianne Leppik meedia ja kommunikatsiooni erialal doktoritööd „The segmented integration and mediated transnationalism of Estonian Russian-speaking populations“ („Eesti venekeelse elanikkonna segmenteeritud integratsioon ja vahendatud hargmaisus“). Kaitsmine toimub videosilla kaudu. Juhendaja prof Triin Vihalemm, oponent Koen Leurs (Utrechti Ülikool, Holland).

3. detsembril kell 12.15 kaitseb Eveli Otsing filosoofia erialal doktoritööd „Tree species effects on fungal richness and community structure“ („Puuliikide mõju seente liigirikkusele ja liigilisele koosseisule“). Kaitsmine toimub Lai 40–218 ja videosilla kaudu. Juhendaja Leho Tedersoo, oponent prof Tarja Lehto (Ida-Soome Ülikool).

3. detsembril kell 16.15 kaitseb Juhan Hellerma filosoofia erialal doktoritööd „Mapping Time: Analysis of Contemporary Theories of Historical Temporality“ („Uurides aega: ajaloolise ajalisuse tänapäevaste käsituste analüüs“). Kaitsmine toimub Jakobi 2–336 ja videosilla kaudu. Juhendajad teadur Jaanus Sooväli, prof Marek Tamm (Tallinna Ülikool) ja prof Ethan Kleinberg (Wesleyani Ülikool, USA), oponent Helge Jordheim (Oslo Ülikool, Norra).

8. detsembril kell 13.15 kaitseb Siim-Kaarel Sepp taimeökoloogia ja ökofüsioloogia erialal doktoritööd „Soil eukaryotic community responses to land use and host identity“ („Eukarüootse mullaelustiku seos maakasutuse muutuse ning peremeestaime identiteediga“). Kaitsmine toimub Lai 40–218 ja videosilla kaudu. Juhendajad Maarja Öpik ja prof Martin Zobel, oponent prof Marcel van der Heijden (Zürichi Ülikool, Šveits).

10. detsembril kell 16.15 kaitseb Kerttu Palginõmm ajaloo erialal doktoritööd „Pracht und Luxus zwischen Brügge und Reval: Retabel des Marienaltares der Bruderschaft der Revaler Schwarzenhäupter des Meisters der Legende der Hl. Lucia“ („Hiilgus ja luksus Brugges ja Tallinnas: Püha Lucia legendi meistri Mustpeade vennaskonna Maarja altari retaabel“). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis ja videosilla kaudu. Juhendajad prof Anti Selart ja prof Barbara Welzel (Dortmundi Tehnikaülikool, Saksamaa), oponendid prof Iris Wenderholm (Hamburgi Ülikool, Saksamaa) ja Anu Mänd (Tallinna Ülikool).

14. detsembril kell 14.00 kaitseb Teele Kasepalu arstiteaduse erialal doktoritööd „Effects of remote ischaemic preconditioning on organ damage and acylcarnitines’ metabolism in vascular surgery“(„Kaugisheemilise eelkohastamise mõju elundikahjustusele ja atsüülkarnitiinide ainevahetusele veresoontekirurgias“). Kaitsmine toimub Ravila 19–1006 või videosilla kaud. Juhendajad prof Jaak Kals, prof Urmas Lepner, prof Mihkel Zilmer ja prof Joel Starkopf, oponent Anne Lejay (Strasbourgi Ülikool, Prantsusmaa).

14. detsembril kell 12.00 kaitseb Alexandra Milyakina semiootika ja kultuuriteooria erialal doktoritööd „Digitalization of Literary Education in the Context of Cultural Autocommunication“ („Kirjandusõpetuse digitaliseerimine kultuurilise autokommunikatsiooni kontekstis“). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad prof Peeter Torop ja teadur Maarja Ojamaa, oponendid prof Raine Koskimaa (Jyväskylä Ülikool, Soome) ja prof Piret Viires (Tallinna Ülikool).

14. detsembril kell 14.15 kaitseb Liivo Niglas etnoloogia erialal doktoritööd „Videokaameraga Siberis: vaatlev dokumentaalfilm kui audiovisuaalne etnograafia“. Kaitsmine toimub videosilla kaudu. Juhendaja prof Art Leete, oponendid Pille Runnel (ERM) ja Toomas Gross (Helsingi Ülikool, Soome).

15. detsembril kell 11.15 kaitseb Mari Pent botaanika ja mükoloogia erialal doktoritööd „Bacterial communities associated with fungal fruitbodies“ („Seente viljakehadega seotud bakterikooslused“). Kaitsmine toimub Lai 40–218 ja videosilla kaudu. Juhendajad Mohammad Bahram (Tartu Ülikool, Rootsi Põllumajandusülikool) ja Kadri Põldmaa, oponent Sari Timonen (Helsingi Ülikool, Soome).

16. detsembril kell 12.15 kaitseb Einar Kärgenberg ihtüoloogia ja kalanduse erialal doktoritööd „Movement patterns of lithophilous migratory fish in free-flowing and fragmented rivers“ („Litofiilsete rändkalade liikumismustrid avatud ja tõkestatud jõgedes“). Kaitsmine toimub Vanemuise 46–301. Juhendajad prof Toomas Saat ja teadur Anu Alber, oponent prof Jaakko Erkinaro (Soome Loodusvarade Instituut).

21. detsembril kell 14.15 kaitseb Madis Vasser informaatika erialal doktoritööd „Testing a Computational Theory of Brain Functioning with Virtual Reality“​ („Arvutusliku ajuteooria testimine virtuaalreaalsuse abil“). Kaitsmine toimub Narva mnt 18–1019 ja videosilla kaudu. Juhendaja vanemteadur Jaan Aru, oponendid Michael Gaebler (Max Plancki Kognitiiv- ja Ajuteaduse Instituut, Saksamaa) ja Jakub Limanowski (Dresdeni Tehnikaülikool, Saksamaa).

29. detsembril kell 10.00 kaitseb Isaac Nana Akuffo majandusteaduse erialal doktoritööd „The relationship between authentic leadership competences and nepotism, favouritism, and cronyism – the case of the Ghanaian banking sector“ („Tõelise juhtimise omaduste ja nepotismi, subjektiivse soosimise ning tagatoapoliitika vahelised seosed. Ghana pangandussektori näide“). Kaitsmine toimub Narva mnt 18–2046 ja videosilla kaudu. Juhendaja dots Kurmet Kivipõld, oponendid Peter McClenaghan (New Englandi Ülikool, Austraalia) ja Maris Zernand-Vilson (Tallinna Tehnikaülikool).

29. detsembril kell 14.00 kaitseb Tõnis Eerme majandusteaduse erialal doktoritööd „Big Science as innovation intermediaries – micro- and meso-level effects from the collaboration with the European Space Agency“ („Suured rahvusvahelised teadus­keskused innovatsioonivõimendajatena – mikro- ja mesotasandi efektid Euroopa Kosmoseagentuuri näitel“). Kaitsmine toimub Narva mnt 18–2046 ja videosilla kaudu. Juhendajad prof Jüri Sepp ja prof Niina Mariia Nummela (Turu Ülikool, Soome), oponendid Laurent Bach (Strasburgi Ülikool, Prantsusmaa) ja Tarmo Kalvet (Tallinna Tehnikaülikool).

Jaga artiklit