Doktoritööd

Doktoritööd

5. novembril kell 10.15 kaitses Maarja Vaikre loomaökoloogia erialal doktoritööd „The impact of forest drainage on macroinvertebrates and amphibians in small waterbodies and opportunities for cost-effective mitigation“ („Metsakuivenduse mõju vee-suurselgrootutele ja kahepaiksetele ning võimalused säästlikuks majandamiseks“). Juhendajad teadurid Riinu Rannap ja Liina Remm, oponent prof Kari-Matti Vuori (Soome Keskkonna Instituut).

6. novembril kell 12.15 kaitseb Karina Novaševskaja vene kirjanduse erialal doktoritööd „А. А. Шаховской – идеолог русского национального театра“ („Аleksandr Šahhovskoi vene rahvusteatri ideoloogina“). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja prof Ljubov Kisseljova, oponendid prof Ekaterina Dmitrijeva (Venemaa Riiklik Humanitaarülikool), prof Ekaterina Ljamina (Kõrgem Majanduskool, Venemaa).

9. novembril kell 13.00 kaitseb Tõnis Männiste haridusteaduse erialal doktoritööd „Measuring military commanders’ decision making skills in a simulated battle leading environment“ („Sõjaväeliste juhtide otsustamisoskuse hindamine lahingujuhtimist matkivas olukorras“). Kaitsmine toimub TÜ muuseumi valges saalis. Juhendaja prof Margus Pedaste, oponent dots kolonelleitnant Anders McDonald Sookermany (Norra Politseikõrgkool ja Norra Kaitsekõrgkool).

9. novembril kell 16.15 kaitseb Shota Kakabadze politoloogia erialal doktoritööd „„The Caucasian chalk circle“: Georgia’s self at the East/West nexus“ („Kaukaasia kriidiring“: Gruusia minapilt ida/lääne neksuses“). Kaitsmine toimub videosilla kaudu. Juhendajad prof Andrey Makarychev ja vanemteadur Maria Mälksoo (Kenti Ülikool, Suurbritannia), oponent prof Madina Tlostanova (Linköpingi Ülikool, Rootsi).

12. novembril kell 14.00 kaitseb Helen Vaher biomeditsiini erialal doktoritööd „MicroRNAs in the regulation keratinocyte responses in psoriasis vulgaris and atopic dermatitis“ („MikroRNA-d keratinotsüütide rakulise vastuse reguleerimisel naastulise psoriaasi ja atoopilise dermatiidi korral“). Kaitsmine toimub Ravila 19–1006. Juhendajad prof Ana Rebane ja prof Külli Kingo, oponent prof Charlotte Menne Bonefeld (Kopenhaageni Ülikool, Taani).

13. novembril kell 12.15 kaitseb Annika Mikkel klassikalise filoloogia erialal doktoritööd „Rütmilised lauselõpud 14. sajandi ladinakeelsetes ning itaalia rahvakeelsetes proosateostes“ („Rhythmic clausulae in the 14th century Latin and Italian vernacular prose texts“). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja dots Maria-Kristiina Lotman, oponendid dots Satu Grünthal (Helsingi Ülikool, Soome) ja vanemteadur Heete Sahkai (Eesti Keele Instituut).

18. novembril kell 16.15 kaitseb Roger M. A. Yallop üldkeeleteaduse erialal doktoritööd „The affect and effect of asynchronous written artefacts (cover letters, drafts, and feedback letters) within L2 English doctorate writing groups“ („Mustandid, kaaskirjad ja vastastikune kirjalik tagasiside inglise keelt teise keelena kasutavate doktorantide kirjutamisrühmades“). Kaitsmine toimub videosilla kaudu. Juhendajad prof Renate Pajusalu ja lektor Djuddah Leijen, oponent Susan M. Lang (Ohio Ülikool, USA).

20. novembril kell 12.15 kaitseb Triine Nirgi geoloogia erialal doktoritööd „Holocene relative shore-level changes and geoarchaeology of the prehistoric sites in western Estonia“ („Läänemere veetaseme muutused Holotseenis ja esiajaloolise rannikuasustuse geoarheoloogia Lääne-Eestis“). Kaitsmine toimub Ravila 14a–1019. Juhendajad vanemteadurid Tiit Hang ja Alar Rosentau, oponent prof Gösta Hoffmann (Bonni Ülikool, Saksamaa).

23. novembril 2020 kell 15.00 kaitseb Liisi Raam arstiteaduse erialal doktoritööd „Molecular Alterations in the Pathogenesis of Two Chronic Dermatoses – Vitiligo and Psoriasis“ („Molekulaarsed muutused kahe kroonilise dermatoosi – vitiliigo ja psoriaasi – patogeneesis“). Kaitsmine toimub Ravila 19-1006. Juhendajad prof Külli Kingo, juhtivteadur Kai Kisand ja prof Ana Rebane, oponent prof Veli-Matti Kähäri (Turu Ülikool, Soome).

Jaga artiklit