Iga üliõpilane võiks tahta kuuluda TÜÜE-sse ja pidada seal tegutsemist auasjaks.
FOTOD: TÜÜE

TÜÜE tegemistest puust ja punaseks

Tudengid

TÜÜE on Tartu Ülikooli üliõpilasesindus. Kõlab loogiliselt, et esindus esindab üliõpilasi, kuid sageli on TÜÜE tegemised jäänud tudengitele nähtamatuks. Teeme need nüüd puust ette ja punaseks.

Üliõpilasesinduse liikmed on mõistagi peaasjalikult üliõpilased, kes kogevad parajasti tudengielu koos kõigi selle võlude ja valudega. Ent terve tudengkonna esindamiseks ainult enda kogemusest ei piisa. Esinduse liikmed on kõigi üliõpilaste silmad, kõrvad ja suu, mis aitavad tudengeid näha ja kuulda ning võimendada nende häält seal, kuhu see muidu ei kostaks.

Üliõpilaste esindajad osalevad nende nimel diskussioonidel nii ülikooli sees kui ka väljaspool seda. Nad moodustavad igas valdkonnas ja instituudis oma üliõpilaskogu, mis esindab tudengeid selle valdkonna või instituudi nõukogus.

Valdkondade üliõpilaskogude esindajatest moodustub volikogu, mis on üliõpilaskonna kõrgeim esinduskogu. Volikogu valib üliõpilaskonna juhatuse, kes juhib üliõpilasesinduse igapäevast tööd, paneb paika prioriteedid ning teeb koostööd esinduse töötajate ja liikmetega.

Esindajad kuuluvad ka TÜ senatisse, mis on ülikooli kõige kõrgem akadeemiline otsustuskogu, ja Eesti Üliõpilaskondade Liitu. Seega on üliõpilased esindatud mitmel pool ja kui ühes kohas jäävad esindajate käed mure lahendamisel lühikeseks, leitakse lahendus teises kohas.

Üliõpilaskogu liikmeks saavad kandideerida kõik TÜ üliõpilased ja kõigil tudengitel on võimalik valida nende seast omale esindajad. Valimised toimuvad kevaditi.

TÜÜE tehtud töö

2019. aastal asendus ülikooliseadus kõrgharidusseadusega. See muudatus võimaldas kõrgkoolidel paljudes küsimustes rohkem iseseisvalt otsuseid langetada. Seetõttu hakati muutma TÜ õppekorralduseeskirja ning ohjad haaras ka üliõpilasesindus, kes tegi ettepaneku võimaldada õppimist akadeemilise puhkuse ajal. Koostöös ülikooli juhtkonna ja senatiga võetigi see ettepanek möödunud aasta 26. aprillil vastu.

Samal senati istungil kinnitati veel üliõpilasesinduse ettepanekud sättida korraliste eksamite ajad eri päevadele, võimaldada akadeemilist puhkust magistri- ja doktoriõppe esimesel aastal ning tühistada hinne F mõjuval põhjusel.

Volikogu on koosolekutel toimuvad hääletused.

Ka eriolukorra ajal oli üliõpilasesindus tudengitele abiks. Suur osa kevadsemestrist läks selle peale, et koguda tagasisidet õppekvaliteedi kohta, edastada üliõpilaste muresid programmijuhtidele ning vahendada suhtlust ülikooli juhtide ja üliõpilaste vahel.

Mitmes õppeaines aidati üles seada üliõpilassõbralik hübriidõpe. TÜÜE kiitis ka õppejõude, kes keerulises olukorras hästi kohanesid.

Et kaugõppele üleminek oleks kergem, korraldas üliõpilasesindus koostöös arvutiteaduse instituudiga sülearvutite laenutamise üliõpilastele. Ka sel sügisel on TÜÜE valmis üliõpilasi nende muredes nõu ja jõuga aitama.

Üliõpilasesindaja elu

Esindajaid on kaht tüüpi: need, kes tulevad, proovivad ja lähevad, ning need, kes peavad ametit pühendunult.

Taavo Tähtjärv on farmaatsiatudeng, kes liitus TÜÜE-ga juba 2018. aastal. Esimesel õppeaastal esindas ta kaastudengeid oma instituudi üliõpilaskogus, järgmisel juba nii instituudi kui ka valdkonna tasandil ning sel õppeaastal kuulub ta TÜÜE järelevalvekomisjoni, mis teeb järelevalvet üliõpilaskonna põhikirjas sätestatud eesmärkide täitmise üle.

„Esindajaks peaks hakkama iga üliõpilane, kes julgeb oma arvamust avaldada ja kelle sees tuksub maailmaparandaja süda,“ sõnas Tähtjärv. Ennast peab ta samuti väikestviisi maailmaparandajaks, sest soovib kaasa aidata üliõpilaste elu paremaks muutmisele.

Tähtjärv leiab, et kuna maailm areneb kiiresti ja koos sellega ka ülikool, siis peavad üliõpilased ise olema nähtavad ja kuuldavad, et muutused oleksid neile soodsad. „Peame ise seisma oma ideede eest ja ma ei tea ülikoolis selleks paremat võimalust, kui olla üliõpilasesindaja,“ lausus ta.

Üliõpilasesindusse kuuluvaid välistudengeid hoiab infoväljas tõlk.

Olles TÜÜE-s juba kolmandat aastat, teab Tähtjärv, et esindus on arenenud ja ennast mitmeski ülikooli struktuuriüksuses kuuldavamaks teinud. „Oleme suutnud tõestada, et tudengite arvamus on ka tähtis ja sellega peab arvestama,“ sõnas ta. Tähtjärv unistab sellest, et iga üliõpilane tahaks TÜÜE-sse kuuluda ja peaks seal tegutsemist auasjaks.

Joosep Heinsalu alustas 2019. aastal sotsiaalteaduste valdkonna üliõpilasesindajana ja jätkab seal selgi õppeaastal. Lisaks kuulub ta haridusteaduste instituudi üliõpilaskokku. Ta on kindel, et kui poleks niisugust kindla struktuuri ja liikmeskonnaga organisatsiooni nagu TÜÜE, siis poleks tudengite esindatus ning probleemide lahendamine nii tõhus nagu praegu.

Heinsalu lisas, et töö esinduses arendab hästi analüüsi- ja argumenteerimisoskust ning et esindaja on infoväljas, kuhu tal muidu oleks väga raske pääseda.

TÜÜE tegemistega kursis olemiseks soovitab Heinsalu vaadata esinduse kodulehte tyye.ut.ee ja hoida silm peal sel aastal toimuval üritustesarjal „TÜÜE esitleb“.

Silja Madison

TÜÜE turundus- ja kommunikatsioonispetsialist

Jaga artiklit