Doktoritööde kaitsmised augustis

Doktoritööd

13. augustil kell 14.15 kaitseb Karim Baghery informaatika erialal doktoritööd „Reducing Trust and Improving Security in zk-SNARKs and Commitments“ („Usalduse vähendamine ja turvalisuse parandamine zk-SNARKides ja kinnitusskeemides“). Kaitsmine toimub Zoomi keskkonnas. Juhendaja prof Helger Lipmaa, oponendid prof Markulf Kohlweiss (Edinburghi Ülikool, Suurbritannia) ja prof Georg Fuchsbauer (Viini Tehnikaülikool, Austria).

17. augustil kell 12.00 kaitseb Ott Kangur ökofüsioloogia erialal doktoritööd „Nocturnal water relations and predawn water potential disequilibrium in temperate deciduous tree species“ („Öine veevahetus ja koidueelne veepotentsiaalide tasakaalustumatus parasvöötme heitlehistel puuliikidel“). Kaitsmine toimub Lai 40–218 ja videosilla kaudu. Juhendaja prof Arne Sellin, oponent prof Sandra J. Bucci (Patagoonia San Juan Bosco Ülikool, Argentina).

18. augustil kell 10.15 kaitseb Martti Vasar ökoloogia erialal doktoritööd „Developing a bioinformatics pipeline gDAT to analyse arbuscular mycorrhizal fungal communities using sequence data from different marker regions“ („Bioinformaatilise programmi gDAT arendus arbuskulaarset mükoriisat moodustavate seente määramiseks erinevate pärilikkusaine markerpiirkondade põhjal“). Kaitsmine toimub Lai 40–218. Juhendajad vanemteadur Maarja Öpik ja prof J. Peter W. Young (Yorki Ülikool, Suurbritannia), oponent prof Philippe Vandenkoornhuyse (Rennes’i Ülikool, Prantsusmaa).

18. augustil kell 12.15 kaitseb Artur Gornischeff keemia erialal doktoritööd „Study of ionization efficiencies for derivatized compounds in LC/ESI/MS and their application for targeted analysis“ („Derivatiseeritud ainete ionisatsiooniefektiivsuste uurimine LC/ESI/MS jaoks ja nende rakendamine suunatud analüüsiks“). Kaitsmine toimub Ravila 14a–1020 või videosilla kaudu. Juhendaja teadur Riin Rebane, oponent prof Tuulia Hyötyläinen (Örebro Ülikool, Rootsi).

18. augustil kell 14.15 kaitseb Kristjan Kalam materjalitehnoloogia erialal doktoritööd „Magnetic, electric and structural properties of atomic layer deposited zirconia-based nanolaminates and mixtures“ („Aatomkihtsadestatud tsirkooniumipõhiste kihtstruktuuride ja segukilede magnetilised, elektrilised ja struktuursed omadused“). Kaitsmine toimub W. Ostwaldi 1–B103. Juhendajad vanemteadur Aile Tamm, juhtivteadur Kaupo Kukli, teadur Aarne Kasikov, oponendid vanemteadur Robert Zierold (Hamburgi Ülikool, Saksamaa) ja vanemteadur Ivo Heinmaa (Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut).

19. augustil kell 12.15 kaitseb Jelena Beljantseva biomeditsiini tehnoloogia erialal doktoritööd „Small fine-tuners of the bacterial stringent response – a glimpse into the working principles of Small Alarmone Synthetases“ („Väikesed bakteriaalse poomisvastuse häälestajad – vaade väikeste alarmooni süntetaaside hingeellu“). Kaitsmine toimub Nooruse 1–121. Juhendajad vanemteadur Vasili Hauryliuk ja prof Tanel Tenson, oponent prof Kaspars Tārs (Läti Ülikool).

19. augustil kell 15.00 kaitseb Raili Allas haridusteaduse erialal doktoritööd „Supporting Teachers’ Professional Development through Guided Reflection Procedure“ („Õpetaja professionaalse arengu toetamine suunatud refleksiooni protseduuri kaudu“). Kaitsmine toimub Zoomi keskkonnas. Juhendajad prof Äli Leijen ja prof Auli Toom (Helsingi Ülikool, Soome), oponent prof Maria Assunção Flores Fernandes (Minho Ülikool, Portugal).

21. augustil kell 11.00 kaitseb Triinu Kärbla haridusteaduse erialal doktoritööd „Assessment of text comprehension and teaching comprehension strategies in Estonian basic school“ („Tekstimõistmise hindamine ja tekstimõistmist toetavate strateegiate õpetamine Eesti põhikoolis“). Kaitsmine toimu Zoomi keskkonnas. Juhendajad prof Krista Uibu ja teadur Mairi Männamaa, oponent prof Marja-Kristiina Lerkkanen (Jyväskylä Ülikool, Soome).

24. augustil kell 11.00 kaitseb Katrin Sepp õigusteaduse erialal doktoritööd „Legal Arrangements in Estonian Law Similar to Family Trusts“ („Family trust’ide sarnased varahalduslahendused Eesti õiguses“). Kaitsmine toimub TÜ õigusteaduskonnas. Juhendaja prof Janno Lahe, oponent kaasprof Magdalena Hadbas (Sileesia Ülikool Katowices, Poola).

25. augustil kell 11.15 kaitseb Reet Link keemia erialal doktoritööd „Ligand binding, allosteric modulation and constitutive activity of melanocortin-4 receptors“ („Melanokortiin-4 retseptorite ligandiga seostumine, allosteeriline modulatsioon ja konstitutiivne aktiivsus“). Kaitsmine toimub Ravila 14a–1020 ja videosilla kaudu. Juhendajad teadur Sergei Kopantšuk ja prof Ago Rinken, oponent prof Janis Klovins (Läti Biomeditsiiniliste Uuringute Keskus).

26. augustil kell 10.15 kaitseb Larisa Ivanova molekulaartehnoloogia erialal doktoritööd „Design of active compounds against neurodegenerative diseases“ („Aktiivsete ühendite disain neurodegeneratiivsete haiguste raviks“). Kaitsmine toimub Ravila 14a–1020 ja videosilla kaudu. Juhendajad prof Mati Karelson ja teadur Jaana Tammiku-Taul, oponent prof Dan Lindholm (Helsingi Ülikool, Soome).

26. augustil kell 14.15 kaitseb Meelis Härmas keemia erialal doktoritööd „Impact of activated carbon microstructure and porosity on electrochemical performance of electrical double-layer capacitors“ („Aktiveeritud süsinike mikrostruktuuri ja poorsuse mõju elektrilise kaksikkihi kondensaatorite omadustele“). Kaitsmine toimub Ravila 14a–1020 ja videosilla kaudu. Juhendajad vanemteadur Thomas Thomberg ja vanemteadur Alar Jänes, oponent kaasprof Olivier Crosnier (Nantes’i Ülikool, Prantsusmaa).

26. augustil kell 12.15 kaitseb Sven Karja teatriteaduse erialal doktoritööd „Eesti teatrite repertuaar aastatel 1986–2006“. Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja prof Anneli Saro, oponendid dotsent Mikko-Olavi Seppälä (Helsingi Ülikool, Soome) ja dotsent Luule Epner (Tallinna Ülikool).

26. augustil kell 14.15 kaitseb Behzad Abdolmaleki informaatika erialal doktoritööd „On Succinct Non-Interactive Zero-Knowledge Protocols Under Weaker Trust Assumptions“ („Mitteinteraktiivsed nullteadmusprotokollid nõrgemate usalduseeldustega“). Kaitsmine toimub Zoomi keskkonnas. Juhendaja prof Helger Lipmaa, oponendid prof Olivier Blazy (Limoges’i Ülikool, Prantsusmaa) ja Carla Ràfols (Pompeu Fabra Ülikool, Hispaania).

26. augustil kell 16.15 kaitseb Anastasiya Fiadotava eesti ja võrdleva rahvaluule erialal doktoritööd „Family Humour in Contemporary Belarus: Forms, Practices and Vernacular Reflections“ („Tänapäeva valgevene perehuumor: väljendusvormid, tavad ja rahvapärased vaated“). Kaitsmine toimub videosilla kaudu. Juhendajad teadur Anastasiya Astapova ja vanemteadur Liisi Laineste (Eesti Kirjandusmuuseum), oponent prof Elliott Oring (California Osariigi Ülikool Los Angeleses, USA).

27. augustil kell 11.00 kaitseb Priit Lätt matemaatika erialal doktoritööd „Induced 3-Lie superalgebras and their applications in superspace“ („Indutseeritud 3-Lie superalgebrad ja nende rakendused superruumis“). Kaitsmine toimub Narva mnt 18–1020. Juhendaja prof Viktor Abramov, oponendid prof Abdenacer Makhlouf (Ülem-Alsace’i Ülikool, Prantsusmaa) ja prof Sergei Silvestrov (Mälardaleni Ülikool, Rootsi).

27. augustil kell 13.30 kaitseb Sumaira Rehman matemaatika erialal doktoritööd „Fast and quasi-fast solvers for weakly singular Fredholm integral equations of the second kind“ („Kiired ja kvaasikiired lahendusmeetodid nõrgalt singulaarsete Fredholmi teist liiki integraalvõrrandite jaoks“). Kaitsmine toimub Narva mnt 18–1020. Juhendajad prof Arvet Pedas ja em-prof Gennadi Vainikko, oponendid prof Sergei V. Pereverzyev (Austria Teaduste Akadeemia) ja em-prof Harijs Kalis (Läti Ülikool).

27. augustil kell 15.00 kaitseb Epp Kaleviste arstiteaduse erialal doktoritööd „Genetic variants revealing the role of STAT1/STAT3 signaling cytokines in immune protection and pathology“ („Geneetilised variatsioonid mõistmaks STAT1/STAT3 signaaliraja tsütokiinide rolli immuunkaitses ning -patoloogias“). Kaitsmine toimub Ravila 19–1006 või videosilla kaudu. Juhendajad juhtivteadur Kai Kisand, prof Pärt Peterson ja juhtivteadur Lili Milani, oponent prof Tadej Avcin (Ljubljana Ülikool, Sloveenia).

28. augustil kell 10.15 kaitseb Ruta Hecht keemia erialal doktoritööd „Novel eluent additives for LC-MS based bioanalytical methods“ („Uudsed eluendilisandid LC-MS baasil bioanalüütilistele metoodikatele“). Kaitsmine toimub Ravila 14a–1020 ja videosilla kaudu. Juhendajad dotsent Koit Herodes ja teadur Karin Kipper, oponent prof Jonas Bergquist (Uppsala Ülikool, Rootsi).

28. augustil kell 13.15 kaitseb Max Hecht keemia erialal doktoritööd „Advances in the development of a point-of-care mass spectrometer test“ („Patsiendilähedaste massispektromeetriliste mõõtmismetoodikate arendamine“). Kaitsmine toimub Ravila 14a–1020 ja videosilla kaudu. Juhendajad dotsent Koit Herodes ja teadur Karin Kipper, oponent teadur Melanie Bailey (Surrey Ülikool, Suurbritannia).

28. augustil kell 14.30 kaitseb Rihhard Nadel matemaatika erialal doktoritööd „Big slices of the unit ball in Banach spaces“ („Banachi ruumi ühikkera suurtest viiludest“). Kaitsmine toimub Narva mnt 18–1020. Juhendajad vanemteadur Rainis Haller, teadur Johann Langemets ja dotsent Vegard Lima (Agderi Ülikool, Norra), oponendid prof Vladimir Kadets (V. N. Karazini nimeline Harkivi Riiklik Ülikool, Ukraina) ja dotsent Antonín Procházka, Franche-Comté Ülikool (Prantsusmaa).

28. augustil kell 16.15 kaitseb Janno Siim informaatika erialal doktoritööd „Non-Interactive Shuffle Arguments“ („Mitte-interaktiivsed segamise nullteadmustõestused“). Kaitsmine toimub Zoomi keskkonnas. Juhendaja prof Helger Lipmaa, oponendid prof Eran Tromer (Tel Avivi Ülikool, Iisrael, ja Columbia Ülikool, USA) ning prof Dario Fiore (IMDEA Tarkvarainstituut, Hispaania).

28. augustil kell 17.00 kaitseb Katriin Pirk matemaatika erialal doktoritööd „Diametral diameter two properties, Daugavet-, and ∆-points in Banach spaces“ („Diametraalsed diameeter-2 omadused, Daugaveti- ja ∆-punktid Banachi ruumides“). Kaitsmine toimub Narva mnt 18–1020. Juhendajad vanemteadur Rainis Haller, teadur Johann Langemets ja dotsent Trond Arnold Abrahamsen (Agderi Ülikool, Norra), oponendid prof Anna Helena Kamińska (Memphise Ülikool, USA) ja prof Miguel Martín Suarez (Granada Ülikool, Hispaania).

Jaga artiklit