Doktoritööd

Doktoritööd

5. detsembril kell 16.15 kaitseb Maarja Olli arheoloogia erialal doktoritööd «From Individuality to Regionality in the Distribution Area of Tarand Cemetries in the Roman Iron Age» («Individuaalsusest regionaalsuseni tarandkalmete levikualas rooma rauaajal»). Kaitsmine toimub Jakobi 2–224. Juhendajad prof Valter Lang ja vanemteadur Heiki Valk, oponent dr. hab. Anna Bitner-Wróblewska (Riiklik Arheoloogia Muuseum, Poola).

9. detsembril kell 11 kaitseb Madis Ernits õigusteaduse erialal doktoritööd «Constitution as a System» («Põhiseadus kui süsteem»). Kaitsmine toimub Näituse 20–K-03. Juhendajad prof Marju Luts-Sootak ja dr Uno Lõhmus, oponendid prof Robert Alexy (Kieli Ülikool, Saksamaa) ja prof Outi Suviranta (Helsingi Ülikool, Soome).

12. detsembril kell 10.15 kaitseb Anu Lepik botaanika ja ökoloogia erialal doktoritööd «Plant Competitive Behaviour: Relationships with Functional Traits and Soil Processes» («Taimedevaheline konkurents ja selle seosed taimetunnuste ja mulla protsessidega»). Kaitsmine toimub Lai 40–218. Juhendajad dr Marina Semtšenko (Manchesteri Ülikool, Ühendkuningriik) ja prof Kristjan Zobel, oponent dr Erik Trond Aschehoug (Norra Eluteaduste Ülikool, Norra).

12. detsembril kell 16.15 kaitseb Holger Rajavee kunstiajaloo erialal doktoritööd «Moodsa kunstnik-geeniuse sünd ja kujunemine Prantsuse ja Briti traditsioonide põhjal 17.–18. sajandil ning selle reflektsioonid 20. sajandil» («The Birth and Formation of Modern Artistic Genius in French and British Traditions in Seventeenth and Eighteenth Centuries and its Reflections in Twentieth Century»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad prof Juhan Maiste ja prof Janika Päll, oponent dr Kristiina Savin (Lundi Ülikool, Rootsi).

13. detsembril kell 12.15 kaitseb Jekaterina Kozlova füüsika erialal doktoritööd «Complex characterization of graphene structures on nanometer level» («Grafeenil põhinevate struktuuride kompleksne nanoskoopiline karakteriseerimine»).Kaitsmine toimub Physicum­ B–103. Juhendajad prof Väino Sammelselg ja dr Harry Alles, oponent prof Alexander N. Obraztsov (M. V. Lomonossovi nimeline Moskva Riiklik Ülikool, Venemaa; Ida-Soome Ülikool, Soome).

13. detsembril kaitseb Denys Teptiuk uurali keelte erialal doktoritööd «Quotative indexes in Finno-Ugric (Komi, Udmurt, Hungarian, Finnish and Estonian)» («Kvotatiivsusindeksid soome-ugri keeltes (komi, udmurdi, ungari, soome ja eesti keeles)»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad prof Gerson Klumpp ja dots Anne Tamm (Károli Gáspári  Reformitud Kiriku Ülikool, Ungari), oponent dr Petar Kehayov (Leibnizi Ida- ja Kagu-Euroopa Uuringute Instituut, Saksamaa).

16. detsembril kell 12 kaitseb Kadi Tulver psühholoogia erialal doktoritööd «An Investigation of Individual Differences in the Effects of Priors on Visual Perception» («Uurimus individuaalsetest erinevustest ennustuste mõjus nägemistajule»). Kaitsmine toimub Näituse 2–102 ringauditooriumis. Juhendaja prof Talis Bachmann, oponent prof Jamie Ward (Sussexi Ülikool, Ühendkuningriik).

16. detsembril kell 12.15 kaitseb Terje Toomistu etnoloogia erialal doktoritööd «Embodied lives, imagined reaches: Gendered subjectivity and aspirations for belonging among waria in Indonesia» («Kehastatud elud, kujuteldavad ulatused: Indoneesia waria’de sooline subjektsus ja kuuluvuspüüdlused»). Kaitsmine toimub Ülikooli 16–212. Juhendaja prof Art Leete, konsultant dr Benjamin Hegarty (Melbourne'i Ülikool, Austraalia), oponendid prof Niko Besnier (Amsterdami Ülikool, Holland) ja vanemteadur Aet Annist.

17. detsembril kell 10.15 kaitseb Huishi Yin informaatika erialal doktoritööd «Using a Kano-like Model to Facilitate Open Innovation in Requirements Engineering» («Kano-sarnase mudeli kasutamine avatud innovatsiooni saavutamiseks nõuete analüüsi protsessis»). Kaitsmine toimub J. Liivi 2‒405. Juhendaja prof Dietmar Pfahl, oponendid dr Andreas Jedlitschka (Fraunhoferi Eksperimentaalse Tarkvaratehnika Instituut, Saksamaa) ja dr Richard Berntsson Svensson (Göteborgi Ülikool, Rootsi).

17. detsembril kell 14.15 kaitseb Meeri Visnapuu keskkonnatehnika erialal doktoritööd «Design and physico-chemical characterization of metal-containing nanoparticles for antimicrobial coatings» («Metalliliste nanoosakeste disain ja füüsikalis-keemiline iseloomustamine ning nende rakendamine antimikroobsetes pinnakatetes»). Kaitsmine toimub Nooruse 1–121. Juhendajad vanemteadur Vambola Kisand, dr Angela Ivask (Sotsiaalministeerium) ja dr Margit Heinlaan (Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut), oponent dots Maja Dutour Sikirić (Ruđer Boškovići Instituut, Horvaatia).

Jaga artiklit