Doktoritööd

Doktoritööd

4. novembril kell 13.15 kaitseb TATYANA TSUKANOVA majandusteaduse erialal doktoritööd «Insights into the Export Behavior of SMEs from Emerging Economies: Evidence from Russia and China» («Tärkava majandusega riikidest pärit väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ekspordikäitumine Venemaa ja Hiina näitel»). Kaitsmine toimub J. Liivi 4–307. Juhendaja vanemteadur Tiia Vissak, oponendid prof Ilan Alon (Agderi Ülikool, Norra) ja prof Romeo Turcan (Aalborgi Ülikool, Taani).

5. novembril kell 16.15 kaitseb HANNES VINNAL ajaloo erialal doktoritööd «Turusidemed. Kaubandus, kommunikatsioon ja lõimumine Lääne- ja Põhjamere regioonis, c. 1730–1830». Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja dots Enn Küng, oponent prof Jüri Kivimäe (Toronto Ülikool, Kanada).

6. novembril kell 16.15 kaitseb INDREK PEEDU religiooniuuringute erialal doktoritööd «Positioning the Scholar: Issues of Epistemology and Methodology in the Evolutionary Study of Religion» («Uurijat positsioneerides: epistemoloogilised ja metodoloogilised küsimuseasetused evolutsioonilises religiooniuurimises»). Kaitsmine toimub TÜ peahoone ruumis 228. Juhendaja dr Roland Karo, oponent prof Volkhard Krech (Bochumi Ülikool, Saksamaa).

NB! Indrek Peedu doktoritöö kaitsmine lükkub oponendi haigestumise tõttu edasi.

7. novembril kell 12.15 kaitseb OLIVER NAHKUR sotsioloogia erialal doktoritööd  «Measurement of Interpersonal Destructiveness: the Societal Perspective» («Isikutevahelise destruktiivsuse mõõtmine: ühiskonna tasandi perspektiiv»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad dots Dagmar Kutsar ja em-prof Rein Taagepera (TÜ ja California Ülikool Irvine’is, USA), oponent Heinz-Herbert Noll (Leibnizi Sotsiaalteaduste Instituut GESIS, Saksamaa).

8. novembril kell 12 kaitseb SILVA SUVI liikumis- ja sporditeaduste erialal doktoritööd «Assessment of the impact of selected dietary supplements on endurance ability in high-temperature environments» («Toidulisandite mõju hindamine vastupidavuslikule töövõimele kõrge temperatuuriga keskkonnas»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja prof Vahur Ööpik, oponent prof Ronald J. Maughan (St Andrews University, Suurbritannia).

11. novembril kell 11 kaitseb RAGNE PIIR õigusteaduse erialal doktoritööd «Mandatory Norms in the Context of Estonian and European International Contract Law: The Examples of Consumers and Posted Workers» («Imperatiivsed normid Eesti ja Euroopa rahvusvahelise lepinguõiguse kontekstis tarbijate ja lähetatud töötajate näitel»). Kaitsmine toimub Tallinnas Kaarli pst 3–101. Juhendajad prof Gaabriel Tavits ja prof Karin Sein, opponent prof Wilfried Rauws (Brüsseli Vrije Ülikool, Belgia).

11. novembril kell 12.15 kaitseb TIIU MÄNNISTE meedia ja kommunikatsiooni erialal doktoritööd «Elukestev õpe ühiskonna pöördeaegadel». Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad em-prof Peeter Vihalemm ja prof Marju Lauristin, oponendid prof Pille Pruulmann-Vengerfeldt (Malmö Ülikool, Rootsi) ja prof Krista Loogma (Tallinna Ülikool).

12. novembril kell 10.15 kaitseb ANNE-MAI ILUMÄE geenitehnoloogia erialal doktoritööd «Genetic history of the Uralic-speaking peoples as seen through the paternal haplogroup N and autosomal variation of northern Eurasians» («Uurali rahvaste geneetiline ajalugu läbi isaliini N ja autosoomse varieeruvuse prisma»). Kaitsmine toimub Riia 23b/2–105. Juhendajad vanemteadurid Kristiina Tambets ja Siiri Rootsi ning prof Richard Villems, oponent dots Beniamino Trombetta (Rooma Sapienza Ülikool, Itaalia).

22. novembril kell 15 kaitseb GERDIEN MARGREETH GROOTENS majandusteaduse erialal doktoritööd «Leadership of Peripheral Places: a Comparative study of Leadership in Estonian and Dutch Peripheral Places» («Perifeersete kohtade juhtimine: Eesti ja Hollandi äärealade juhtimisprotsesside võrdlev uuring»). Kaitsmine toimub J. Liivi 4–307. Juhendajad prof Maaja Vadi ja dots Garri Raagmaa ning abiprof Lummina Horlings (Groningeni Ülikool, Holland), oponendid prof Markku Sotarauta (Tampere Ülikool, Soome) ja teadur Riin Savi (Tallinna Tehnikaülikool).

Jaga artiklit