Tiiu Paas 70

Juubel

14. septembril tähistas 70. sünnipäeva ökonomeetria professor Tiiu Paas.

Tiiu on Tartu Ülikooliga seotud olnud üle poole sajandi. Pärast Räpina Keskkooli hõbemedaliga lõpetamist astus ta 1967. aastal TRÜ majandusteaduskonda majandusküberneetika erialale ning lõpetas selle 1972. aastal cum laude. Järgnes aspirantuuriaeg ja 1978. aastal kandidaadiväitekirja kaitsmine. Seejärel jätkus töö õppejõuna – esialgu assistendina, alates 1979. aastast dotsendina majandusküberneetika ja statistika ning siis kaubandusökonoomika kateedris ja alates 1992. aastast ökonomeetria professorina.

Aastatel 1993–1996 oli Tiiu majandusteaduskonna teadusprodekaan, 1996–2005 rahvamajanduse instituudi juhataja ning 1992–2013 majanduse modelleerimise õppetooli juhataja. Õppetooli juhina pani ta aluse majanduse modelleerimise eriaine õppeainete väljatöötamisele ja õpetamisele. Alates 2016. aasta märtsist on ta täitnud majandusteaduse doktoriõppe programmijuhi vastutusrikast rolli.

Tema peamised uurimisvaldkonnad on olnud siirdeprotsesside modelleerimine, gravitatsioonimudelid majanduses, tööturg ja sotsiaalkaitse, regionaalne majandusareng ning ruumiökonomeetria. Ta on mitmete nii Eesti-siseste kui ka rahvusvaheliste uurimisprojektide teaduskonda tooja. Tiiu on otsiva vaimuga ja ta on alati rõhutanud vajadust uute teadussuundadega kaasa minna. Ta on viljakas publitseerija: tema sulest on ilmunud üle 200 kirjutise ja mitu õpikut. Pikaajalise eduka teadustegevuse eest anti talle 2009. aastal Eesti Vabariigi teaduspreemia.

Enam kui 40 aasta jooksul on Tiiu lugenud väga paljusid ainekursusi: algusaastatel matemaatilisi mudeleid ja meetodeid kaubanduses, hilisematel aegadel ökonomeetriat, teadustöö metodoloogiat, majandusmatemaatikat jm. Ta on üliõpilaste seas kõrgelt hinnatud õppejõud ning majandusteaduskonna lõpetajad on ta mitmel korral valinud üheks lemmikõppejõuks. 2019. aastal tunnustasid bakalaureuseõppe lõpetajad oma tänuüritusel teda kõige entusiastlikuma õppejõu tiitliga.

Tiiu on silmapaistev juhendaja: lisaks suurele hulgale bakalaureuse- ja magistritöödele on tema juhendamisel kaitstud üheksa doktoritööd. Seega on Tiiul olnud suur roll ka Eesti majandusteadlaste järelkasvu kindlustamisel, arvukalt tema endiseid juhendatavaid töötavad kas TÜ majandusteaduskonnas õppejõudude ja teaduritena või mujal majandusanalüütikutena. Juhendajana on Tiiu väga toetav, inspireeriv ja motiveeriv ning suhtub üliõpilastesse kui kolleegidesse, jätkates nendega koostööd ühiseid teadusartikleid kirjutades. Tema juhendamisstiili iseloomustab probleemiasetuste selgepiirilisus ning siht tegeleda aktuaalsete ja uudsete uurimisprobleemidega.

Ta on pühendunud teadustegevusele ning seejuures on tema teadushuvid ja tegemised laiahaardelised. Tänu oma rahvusvahelisele kogemusele, aga samuti valmidusele võtta ette arvukalt tööreise konverentsidele ja kohtumistele on tal lai silmaring ning ulatuslik suhtevõrgustik. Ta on olnud külalisprofessor ja -uurija mitmes välisülikoolis ning muu hulgas täiendanud end Praha Kõrgemas Majanduskoolis, Rootsi Statistikabüroos, USA tööstatistika büroos jm. Tiiu osaleb aktiivselt rahvusvahelistes erialaühingutes ja nõukogudes, samuti Eesti teadusorganisatsioonilises tegevuses.

Kolleegina on Tiiu avatud ja optimistliku meelega suhtleja, tema poole võib alati pöörduda. Ta on ikka valmis kolleege ja üliõpilasi ära kuulama ning nende küsimustele või muredele lahendusi otsima. Ta on teotahteline ja säilitanud innukuse kõigis oma tegemistes.

Soovime juubilarile jätkuvat energiat, uusi saavutusi, tugevat tervist ja õnne veel paljudeks aastateks!

Kolleegid majandusteaduskonnast

Jaga artiklit