Doktoritööd

Doktoritööd

4. juunil kell 14.15 kaitseb Maris Alver biomeditsiini erialal doktoritööd «Value of Genomics for Atherosclerotic Cardiovascular Disease Risk Prediction» («Geeniinfo väärtus kardiovaskulaarhaiguste riski hindajana»). Kaitsmine toimub Riia 23b/2–105. Juhendajad prof Andres Metspalu ja vanemteadur Tõnu Esko, oponent prof Martina Cornel (Amsterdami Rahva Tervise Uurimise Instituut, Holland).

4. juunil kell 15.15 kaitseb Rebekka Lotman maailmakirjanduse erialal doktoritööd «Eesti sonett». Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja prof Jüri Talvet, oponent dots Satu Grünthal (Helsingi Ülikool, Soome).

7. juunil kell 15 kaitseb Mohan Liyanage informaatika erialal doktoritööd «A Framework for Mobile Web of Things» («Raamistik mobiilsete asjade veebile»). Kaitsmine toimub J. Liivi 2–405. Juhendajad juhtivteadur Satish Srirama ja teadur Chii Chang, oponendid prof Jussi Kangasharju (Helsingi Ülikool, Soome) ja prof Richard Lomotey (Pennsylvania Riiklik Ülikool, Ameerika Ühendriigid).

10. juunil kell 11 kaitseb Liina Reisberg õigusteaduskonnas doktoritööd «Semiotic Model for the Interpretation of Undefined Legal Concepts and Filling Legal Gaps» («Määratlemata õigusmõiste tõlgendamise ja õiguslünga ületamise semiootiline mudel»). Kaitsmine toimub Tallinnas Kaarli pst 3–201. Juhendajad prof Raul Narits ja dots Ivo Pilving, oponent prof Werner Krawietz (Münsteri Ülikool, Saksamaa).

11. juunil kell 14 kaitseb Ene-Ly Jõgeda arstiteaduse erialal doktoritööd «The Influence of Coinfections and Host Genetic Factor on the Susceptibility to HIV Infection Among People Who Inject Drugs» («Kaasuvate infektsioonide ja inimese geneetilise faktori mõju HIV-i nakatumisele süstivate narkomaanide hulgas»). Kaitsmine toimub Ravila 19–1006. Juhendajad prof Irja Lutsar ja Kristi Huik, oponent prof Antonio Caruz (Jaeni Ülikool, Hispaania).

12. juunil kell 10.15 kaitseb Kristi Läll matemaatilise statistika erialal doktoritööd «Risk Scores and their Predictive Ability for Common Complex Diseases» («Riskiskoorid ja nende prognoosivõime komplekshaiguste jaoks»). Kaitsmine toimub J. Liivi 2–111. Juhendaja prof Krista Fischer, oponendid dots Juan R. González Ruiz (Barcelona Autonoomne Ülikool, Hispaania) ja dots Tanel Kaart (Eesti Maaülikool).

12. juunil kell 14.15 kaitseb Toomas Krips informaatika erialal doktoritööd «Improving Performance of Secure Real-Number Operations» («Turvaliste reaalarvuoperatsioonide efektiivsemaks muutmine»). Kaitsmine toimub J. Liivi 2–405. Juhendajad vanemteadur Jan Villemson (Cybernetica AS) ja prof Dominique Unruh, oponendid dots Claudio Orlandi (Aarhusi Ülikool, Taani) ja dots Octavian Catrina (Bukaresti Polütehniline Ülikool, Rumeenia).

12. juunil kell 15 kaitseb Kristel Ehala Aleksejev arstiteaduse erialal doktori­tööd «The Reproductive Consequen­ces of Obesity Including Obesity-Related Health and Lifestyle Conditions in Male Infertility» («Rasvumise ning rasvumisega seotud eluviisi ja tervisenäitajate seosed mehe­poolse viljatusega»). Kaitsmine toimub Ravila 19–1006. Juhendaja dots Margus Punab, oponent prof Stefan Arver (Karolinska Instituut, Rootsi).

13. juunil kell 12.15 kaitseb Jaan Tulviste psühholoogia erialal doktoritööd «Modulation of Decision-Making by Transcranial Magnetic Stimulation» («Otsustusprotsesside mõjutamine transkraniaalse magnetstimulatsiooniga»). Kaitsmine toimub Näituse 2 ringauditooriumis. Juhendaja prof Talis Bachmann, oponent prof Henry Railo (Turu Ülikool, Soome).

14. juunil kell 14.15 kaitseb Vijayachitra Modhukur informaatika erialal doktoritööd «Profiling of DNA Methylation Patterns as Biomarkers for Human Disease» («Haiguste ja koespetsiifiliste DNA metülatsioonil põhinevate biomarkerite uurimine»). Kaitsmine toimub J. Liivi 2–405. Juhendajad prof Jaak Vilo ja dr Balaji Rajashekar, oponendid prof Stephan Beck (Londoni Ülikool, Ühendkuningriik) ja dots Anagha Joshi (Bergeni Ülikool, Norra).

17. juunil kell 12.15 kaitseb Katrin Kangur maailmakirjanduse erialal doktoritööd «Poetics of Adaptation and Point of View: Literary and Documentary Sources of the Historical-Biographical Film» («Adapatsiooni ja vaatepunkti poeetika: ajaloolis-biograafilise filmiteose kirjanduslikud ja dokumentaalsed allikad»). Kaitsmine toimub Ülikooli 16–214. Juhendajad prof Marina Grišakova ja prof Jakob Lothe (Oslo Ülikool, Norra), oponent prof Asbjørn Grønstad (Bergeni Ülikool, Norra).

18. juunil kell 15 kaitseb Aigar Ottas arstiteaduse erialal doktoritööd «The Metabolimic Profiling of Psoriasis, Atopic Dermatitis and Atherosclerosis» («Psoriaasi, atoopilise dermatiidi ja ateroskleroosi metaboloomne profileerimine»). Kaitsmine toimub Ravila 19–1006. Juhendajad Ursel Soomets ja prof Külli Kingo, oponent Andrea Armirotti (Itaalia Tehnoloogiainstituut, Itaalia).

19. juunil kell 15 kaitseb Maria Reile üldkeeleteaduse erialal doktoritööd «Estonian Demonstratives in Exophoric Use: an Experimental Approach» («Eesti keele demonstratiivide kasutamine ruumis. Katsed demonstratiivpronoomenite ja demonstratiivadverbidega»). Kaitsmine toimub Jakobi 2–106. Juhendaja prof Renate Pajusalu, oponent prof emer Ritva Laury (Helsingi Ülikool, Soome).

26. juunil kell 14.15 kaitseb Elena Sügis informaatika erialal doktoritööd «Integration Methods for Heterogeneous Biological Data» («Mitmekesiste bioloogiliste andmete ühendamine ja analüüs»). Kaitsmine toimub J. Liivi 2–405. Juhendajad prof Jaak Vilo ja vanemteadur Hedi Peterson, oponendid prof Laura Elo (Turu Ülikool, Soome) ja prof Ewa Szczurek (Varssavi Ülikool, Poola).

27. juunil kell 10.15 kaitseb Kadri Tõldsepp tehnika ja tehnoloogia erialal doktoritööd «The Role of Mitogen-Activated Protein Kinases MPK4 and MPK12 in CO2-Induced Stomatal Movements» («Mitogeen-aktiveeritud proteiinkinaaside, MPK4 ja MPK12, roll õhulõhede vastustes CO2 kontsentratsiooni muutustele»). Kaitsmine toimub Nooruse 1–121. Juhendajad vanemteadur Yuh-Shuh Wang, prof Hannes Kollist ja vanemteadur Mikael Johan Brosché, oponent prof Toshinori Kinoshita (Nagoya Ülikool, Jaapan).

28. juunil kell 12 kaitseb Elmira Gurbanova arstiteaduse erialal doktoritööd «Specific Characteristics of Tuberculosis in Low Default, but High Multidrug–Resistance Prison Setting» («Tuberkuloosi iseärasused madala ravikatkestamise, kuid kõrge multiravimresistentsusega iseloomustuvates vanglatingimustes»). Kaitsmine toimub Puusepa 8. Juhendajad prof Alan Altraja ja Kai Blöndal (Reykjaviki Tervishoiuteenused, Island), oponent prof Peter. F.O. Davies (Liverpooli Südamehaigla, Suur­britannia).

Jaga artiklit