Doktoritööd

Doktoritööd

1. märtsil kell 16.15 kaitseb Siim Hödemann füüsikalise materjaliteaduse erialal doktoritööd «Residual Stress Determination in Chemically Strengthened and Thermally Tempered Glass Plates Using Scattered Light Method» («Jääkpingete sügavusprofiili mõõtmine keemiliselt tugevdatud ja termiliselt karastatud klaasplaatides, kasutades hajunud valguse meetodit»). Kaitsmine toimub W. Ostwaldi 1–B103. Juhendajad prof Jaak Kikas ja dr Eric R. Tkaczyk (Vanderbilti Ülikool, USA), oponent prof Vincenzo M. Sglavo (Trento Ülikool, Itaalia).

14. märtsil kell 14 kaitseb Jürgen Vahter keemia erialal doktoritööd «Development of Bisubstrate Inhibitors for Protein Kinase CK2» («Bisubstraatsete inhibiitorite arendus proteiinikinaasile CK2»). Kaitsmine toimub Ravila 14a–1020. Juhendaja lektor Erki Enkvist, oponent prof Joachim Jose (Münsteri Ülikool, Saksamaa).

15. märtsil kell 14.15 kaitseb Yauhen Yakimenka informaatika erialal doktoritööd «Failure Structures of Message-Passing Algorithms in Erasure Decoding and Compressed Sensing» («Sõnumivahetusalgoritmide ebaõnnestumise struktuurid kustutuste dekodeerimises ja hõredas signaalihõives»). Kaitsmine toimub j. Liivi 2–405. Juhendaja dots Vitaly Skachek, oponendid rof Jörg Kliewer (New Jersey Tehnoloogiainstituut, Ameerika Ühendriigid) ja prof Jens Zumbrägel (Passau Ülikool, Saksamaa).

20. märtsil kell 16.15 kaitseb Ott Vilson füüsika erialal doktoritööd «Transformation Properties and Invariants in Scalar-Tensor Theories of Gravity» («Teisenemiseeskirjad ja invariandid skalaar-tensortüüpi gravitatsiooniteooriates»). Kaitsmine toimub W. Ostwaldi 1–B103. Juhendaja Piret Kuusk, oponendid Sergei Vernov (M. V. Lomonossovi nimeline Moskva Riiklik Ülikool, Venemaa) ja Luca Marzola (Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut).

25. märtsil kell 11 kaitseb Maarja Torga õiguse erialal doktoritööd «Conflict of Conflict rules – the Relationship between the European Regulations on Private International Law and Estonian Legal Assistance Treaties Concluded with Third States» («Konfliktireeglite konflikt – Euroopa rahvus­vahelise eraõiguse määruste ja kolmandate riikidega sõlmitud õigusabilepingute vahekord»). Kaitsmine toimub Näituse 20–K-03. Juhendaja prof Irene Kull, oponendid prof Aleš Galič (Ljubljana Ülikool, Sloveenia) ja dots Inga Kačevska (Läti Ülikool).

25. märtsil kell 15 kaitseb Mari-Anne Vals arstiteaduse erialal doktoritööd «Congenital N-Glycosylation Disorders in Estonia» («Kaasasündinud N-glükosüülimise haigused Eestis»). Kaitsmine toimub Ravila 19–1006.  Juhandaja prof Katrin Õunap, oponent Erik A. Eklund (Lundi Ülikool, Rootsi).

25. märtsil kell 16.15 kaitseb Ege Lepa religiooniuuringute ja teoloogia erialal doktoritööd «Eesti islamikogukonna dünaamika pärast taasiseseisvumist». Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad prof Tarmo Kulmar ja Ringo Ringvee (EV Siseministeeriumi usuasjade osakond), oponent prof Mikko Lagerspetz (Åbo Akadeemia, Soome).

29. märtsil kell 14 kaitseb Liis Kadastik-Eerme arstiteaduse erialal doktoritööd «Parkinson's Disease in Estonia: Epidemiology, Quality of Life, Clinical Characteristics and Pharmacotherapy» («Parkinsoni tõbi Eestis: epidemioloogia, elukvaliteet, kliinilised karakteristikud ja farmakoteraapia»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad prof Pille Taba ja prof Toomas Asser, oponent prof Regina Katzenschlager (Viini Haiglate Liit, Austria).

Jaga artiklit