Kool jääb paljudel pooleli ka raskuste tõttu lõputöö ja juhendamisega.
FOTO: pixabay.com

Väljalangemine on tingitud mitmete asjaolude koosmõjust

Aktuaalne

Õpingute katkestamine on oluline teema nii Eestis kui mujal. Pooleli jäänud haridustee vähendab katkestaja konkurentsivõimet tööjõuturul ja on riigile kulukas. TÜ-s valmis audit selle kohta, kuidas toimivad erinevad abinõud, et tudengid koolist välja ei kukuks.

Analüüsi «Elukestva õppe strateegia 2020» alusel on väljalangevuse probleem kõigil haridusastmetel.

Mari-Liis Mägi kaitses kaks aastat tagasi magistritööd, mis uuris, miks tudengid välja langevad. Ta tõi välja, et bakalaureuseastmes langeb välja 30–40% tudengitest ja õppimistahe langeb kõige enam esimese õppeaasta jooksul. Veel on täheldatud, et teadustööle orienteeritud kõrgkoolides on üliõpilaste seas pinge suurem.

Tehtud auditi eesmärk oli hinnata kõrghariduse esimese ja teise astme üliõpilaste väljalangevuse vähendamise abinõude tõhusust ja mõjusust sotsiaalteaduste valdkonnas.

Erinevaid meetmeid on mitmeid

Üliõpilaste õpingute edenemist ja toimetulekut ülikoolis toetavad mitmed meetmed. Ülikoolis jätkub näiteks õppekavade reform, mis toetab paindlikkust üliõpilaste erialavalikul ja õppekavade omavahelist seotust.

2016. aastal valmisid õpetamise hea tava ja õppimise hea tava. Arengukava A2020 täitmise võtmenäitajad sisaldavad ühe indikaatorina katkestamise määra kõrghariduse esimesel ja teisel astmel.

Struktuuriüksused kasutavad abinõusid juba enne, kui tulevased tundegid ülikooli astuvad. Näiteks käiakse koolides erialasid tutvustamas ja pakutakse sissejuhatavaid aineid erialade tutvustamiseks.

Selleks et üliõpilaste tasemeerinevust vähendada, määravad mõned instituudid mahukatele ainetele õppeassistendi, kui üliõpilastel on aine omandamisega probleeme.

Probleemi teadvustatakse

Auditist tuleb välja, et üliõpilaste väljalangevuse probleeme teadvustatakse sotsiaalteaduste valdkonna kõigis struktuuriüksustes.

Motiveeritud üliõpilaskandidaatide leidmiseks on kehtestatud eritingimused vastuvõtukriteeriumides. Üliõpilaste paremaks sisseelamiseks kõrgkooliõpinguisse ja erialasse on loodud valik õppeaineid. Jätkub õppekavaarendus, korraldatakse lõputööde seminare, on loodud valikuvõimalus lõpetada kõrgkool erialaeksamiga lõputöö asemel, toetatakse üliõpilaste ühiskondlikku lõimumist tudengite erialaseltside ja töötajatega ühisürituste kaudu ning rakendatakse muid abinõusid.

Siseaudiitorite hinnangul on avatud ülikooli õppevormi suurt osakaalu ja õppijate suurt tööhõivet arvestades jätkuvalt oluline rõhku panna õppekavade ja õppetöö korraldamise arendamisele, mis aitaks töötavatel üliõpilastel õpinguid edukalt läbida.

Ülikooli uuringud, katkestamise analüüs ja SV struktuuriüksuste ümarlaudades arutatu tõendasid, et õpingute katkestamine ei ole tavaliselt tingitud ühest kindlast põhjusest, vaid toimub mitmete erinevate asjaolude koosmõjus.

Siseaudiitorid korraldasid ka e-küsitluse sotsiaalvaldkonna üliõpilaste seas, kelle õpingud katkesid kas eelmisel või üle-eelmisel õppeaastal. Kõige enam toodi välja, et õpingud katkestati majanduslikel põhjutel. Selle tõi välja 35,5% vastanutest.

Töö ja õpingute konflikti puhul otsustatakse sageli töötamise kasuks, et majanduslikult toime tulla. Paljud vastajad märkisid ka muude põhjuste (31,9%) vabades kommentaarides töötamise ja õpingute sidumise keerukust ning sellest tulenevat ajapuudust.

Kool jääb paljudel pooleli ka raskuste tõttu lõputöö ja juhendamisega. 33,6% vastanutest tõi välja, et ei saanud lõputööd õigel ajal valmis, ning 27,7% märkis probleeme lõputöö teema ja juhendaja leidmise ning ebapiisava juhendamisega. Auditist tuli välja, et lõputööde ja juhendamisega seotud temaatika oli eriti oluline avatud ülikooli magistriastmel.

Oluline õpingute katkestamise põhjus oli ka huvide muutus õppe­töö kestel, mille tõi välja 32,8% vastanutest. 32,4% vastanutest tõi välja rahulolematust õppetöö kvaliteedi ja korraldamisega. Siin punktis mainiti, et õppejõud või õpetamismeetod ei meeldinud või ei sobinud ka tunniplaan ning keerukad ained olid kuhjatud ühte semestrisse või olid esitatud vales järjekorras. Rahul­olematus õppetöö kvaliteediga oli eriti oluline katkestamise põhjus kõrghariduse esimesel astmel tervikuna, rahulolematus õppetöö korraldamisega aga sama õppeastme avatud ülikooli õppevormis.

26,5% vastas, et õpingud osutusid liiga raskeks, neist üle poole märkis oma ebapiisavaid õpioskusi (kokku märkis ebapiisavaid õpioskusi 18,5% vastajatest). Põhjus, et õpingud osutusid liiga raskeks, oli eriti oluline kõrghariduse esimesel astmel avatud ülikooli õppevormis.

Ka on katkestamise põhjused perekondlikud, mis olid üsna olulised avatud ülikooli õppevormis ning päevases õppevormis magistriastmel, kus õpivad vanemad üliõpilased.

Suhteliselt väiksem osa vastajatest (15,3%) märkis katkestamise põhjusena õppetasu maksmise kohustuse lisandumist õpingute ajal ning seda, et õppijal ei olnudki plaanis õpinguid lõpetada (nt tuli teatud aineid võtma, vaheaastat veetma, diplomi saamine polnudki eesmärk).

Tõhus, säästlik, piisav ja toimiv

Audit sedastas, et töökorraldus toimib olulises osas Johan Skytte poliitikauuringute instituudis, ühiskonnateaduste instituudis ja haridusteaduste instituudis. Olulises osas toimimine tähendab, et sisekontrollisüsteem on auditeeritud ulatuses tõhus, säästlik, piisav ja toimiv ning annab juhtidele kindlustunde asutuse tegevuse eesmärkide saavutamise kohta.

Töökorraldus toimib olulises osas, kuid vajab mõningaid täiendusi õigusteaduskonnas, psühholoogia instituudis, majandusteaduskonnas ning Pärnu ja Narva kolledžis.

Sandra Saar

UT toimetaja

sandra.saar [at] ut.ee

Jaga artiklit