Teadusprorektoriks valiti Kristjan Vassil
FOTO: Andres Tennus

Rektoraadi koosseis uueneb

Uudis

Rektoraat on uuenenud koosseisus järgmiseks, 1. juulist algavaks rektoraadi tööperioodiks valmis. 22. mail kantsleri ametikoha avalikku konkurssi välja kuulutades rääkis rektor võimalusest jätkata kahe prorektoriga, kuid jõuti siiski järeldusele, et vaja on kolme prorektorit.

Arutelude tulemusel ja eesseisvate ülesannete vastutusrikkust silmas pidades on jõutud arusaamani, et oluliste arendustegevustega on võimalik tulemuslikumalt ja keskendunumalt tegeleda, kui rektoraadi meeskonnas toetavad ülikooli eesmärkide täitmist kolm eraldi prorektorit õppe-, teaduse ja strateegiliste arendustegevuste valdkondades.

Rektoraadiga liitub kaks uut kolleegi. Õppeprorektorina alustab 1. juulist teatriteaduse professor Anneli Saro, kelle puhul tõsteti esile senist tasakaalukat panust humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna õppeprodekaanina. Õppeprorektori põhiline vastutusala säilib senisel kujul, erilist rõhku on kavas panna ühiskonna tulevikuvajadustele, arendades vastavat õppetööd ja toetades terviklikku õpikogemust. Õppeprorektor jätkab ka õppekavade reformi ja õppe rahvusvahelistumise arendusmeetmete juhina.

Teadusprorektori ametikohta asub täitma tehnoloogiauuringute vanemteadur dr Kristjan Vassil. Vassil on juba mõnda aega toetanud rektoraadi tööd prorektorite ja akadeemilise sekretäri eestvedamisel tegutsevate juhtkomisjonide liikmena. Teadusprorektor vastutab alus- ja rakendusuuringute, teaduse populariseerimise, ühiskasutusega laborite ja fookusvaldkondade sisustamise ning oluliste toetusprogrammide keskse juhtimise eest.

Teadusprorektori lähiaja suurim ülesanne on ka koos akadeemilise sekretäriga välja töötada ja rakendada ülikooli akadeemilise karjääri põhimõtted, mis väärtustaksid võrdselt õppe- ja teadustööd ning toetaksid edutamisel põhinevat tööalast arengut ülikoolis.

Lähitulevikus on ülikooli jaoks eriti oluline eesmärk parandada doktorantide töötingimusi ja doktoriõppe tõhusust. Doktoriõppesse puutuvate juhtimisotsuste tööjaotus prorektorite vahel lepitakse kokku uue meeskonnaga ühiselt.

Igapäevase teaduspoliitika kujundamise ja juhtimise kõrval jääb Vassili õlule ka ülikooli teadlaste ühistöö laiendamine kõrgetasemeliste koostööpartneritega The Guildi ja LERU võrgustike kaudu. Nimetatud võrgustikest on loota ülikooli jaoks olulist arenguhüpet peale teaduskoostöö ka muude põhitegevuste rahvusvahelistumisel, eriti pidades silmas, et nüüdseks on ülikool The Guildi töös osalemas juhatuse liikme tasemel.

Põhivastutus ülikooli institutsionaalsete välissuhete juhtimisel jääb edaspidi arendusprorektori ülesandeks. Arendusprorektorina jätkab rektoraadis Erik Puura. Arendusprorektori põhilised vastutusvaldkonnad – ettevõtlussuhete ja innovatsiooni ning ülikooli strateegia juhtimine – jäävad samaks ka uues rektoraadis. Suurte ülesannetena seisab Puural ees Delta linnaku sisuline väljakujundamine, arengukava täitmise juhtimine ja peatselt ka uue arengukava perioodi kavandamine.

Rektoraadi liikmetena jätkavad neljaks aastaks valitud dekaanide kõrval nii finantsdirektor Taimo Saan kui akadeemiline sekretär Andres Soosaar.

Jaga artiklit

Märksõnad

rektoraat