Kaitsmised

Doktoritööd

6. oktoobril kell 14 kaitses Triin Rääsk füsioteraapia erialal doktoritööd «Subjectively and Objectively Measured Physical Activity and Its Relationship with Overweight and Obesity in Adolescents Boys» («Subjektiivselt ja objektiivselt mõõdetud kehalise aktiivsuse seosed normaal- ja ülekaaluga puberteediealistel poistel»). Kaitsmine toimus TÜ senati saalis. Juhendajad dots Jarek Mäestu, prof Kenn Konstabel, prof Toivo Jürimäe, oponent dots Arunas Emeljanovas (Leedu spordiülikool, Leedu).

20. oktoobril kell 14 kaitses Donvina Vaitkeviciute liikumis- ja sporditeaduste erialal doktoritööd «Bone Mineralization in Boys During Puberty: Associations with Body Composition, Physical Activity and Selected Bone and Adipose Tissue Biochemical Markers» («Muutused luutiheduses puberteediealistel poistel: seosed keha koostise, kehalise aktiivsuse ja luukoe ning rasvkoe biokeemiliste näitajatega». Kaitsmine toimus TÜ senati saalis. Juhendajad prof Jaak Jürimäe ja dots Jarek Mäestu, oponent German Vicente-Rodriguez (Zaragoza ülikool, Hispaania).

7. novembril kell 16.15 kaitseb Marko Uibu religiooniuuringute erialal doktoritööd teemal «Religiosity as Cultural Toolbox: a Study of Estonian New Spirituality». Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja vanemteadur Lea Altnurme, oponendid dots Terhi Utriainen (Helsingi ülikool, Soome), prof Ülo Valk.

9. novembril kell 10.15 kaitseb Julia Polikarpus matemaatika erialal doktoritööd «Elastic Plastic Analysis and Optimization of Axisymmetric Plates» («Elastsete-plastsete telgsümmeetriliste plaatide analüüs ja optimeerimine»). Kaitsmine toimub J. Liivi 2-403. Juhendaja prof Jaan Lellep, oponendid prof Niels Olhoff (Aalborgi ülikool, Taani), prof Juha Paavola (Aalto ülikool, Soome).

11. novembril kell 10.15 kaitseb Kadri Pärtel botaanika ja mükoloogia erialal doktoritööd «Taxonomic Revision of Helotialean Fungi Based on Ultrastructural and Molecular Data» («Tiksikseente taksonoomiline ülevaade ultrastruktuuri ja fülogeneesi põhjal»). Kaitsmine toimub Lai 40-218. Juhendajad teadur Kadri Põldmaa, vanemteadur Ain Raitviir, oponent dr Karen Hansen (Rootsi riiklik loodusajaloo muuseum, Rootsi).

16. novembril kell 10.15 kaitseb Mariliis Vaht psühholoogia erialal doktoritööd «Genes and Alcohol Use: Effects of Common Genetic Polymorphisms in General Population» («Geenid ja alkoholitarvitamine: levinud geenipolümorfismide mõju rahvastikus»). Kaitsmine toimub Näituse 2-102. Juhendajad prof Jaanus Harro, prof Evelyn Kiive, oponent prof Martin Reuter (Bonni ülikool, Saksamaa).

16. novembril kell 10.15 kaitseb Maris Hindrikson zooloogia erialal doktoritööd «Grey Wolf (Canis lupus) Populations in Estonia and Europe: Genetic Diversity, Population Structure and -Processes, and Hybridization Between Wolves and Dogs» («Hundi (Canis lupus) populatsioonid Eestis ja Euroopas: geneetiline mitmekesisus, populatsiooni struktuur ja -protsessid ning hübridiseerumine koertega»). Kaitsmine toimub Vanemuise 46-301. Juhendaja juhtivteadur Urmas Saarma, oponent prof Linda Laikre (Stockholmi ülikool, Rootsi).

16. novembril kell 10.15 kaitseb Polina Degtjarenko botaanika ja ökoloogia erialal doktoritööd «Impacts of Alkaline Dust Pollution on Biodiversity of Plants and Lichens: From Communities to Genetic Diversity» («Aluselise tolmusaaste mõju taimede ja samblike mitmekesisusele: kooslustest geneetilise mitmekesisuseni»). Kaitsmine toimub Lai 40-218. Juhendajad dots Tiina Randlane, dr Liis Marmor, oponent dots Stefano Loppi (Siena ülikool, Itaalia).

18. novembril kell 16.15 kaitseb Eve Rannamäe arheoloogia erialal doktoritööd «Development of Sheep Populations in Estonia as Indicated by Archaeofaunal Evidence and Ancient Mitochondrial DNA Lineages from the Bronze Age to the Modern Period» («Lambapopulatsioonide kujunemine Eestis pronksiajast tänapäevani zooarheoloogilise leiuainese ning mitokondriaalse DNA liinide põhjal»). Kaitsmine toimub Jakobi 2-224. Juhendajad vanemteadur Heiki Valk, juhtivteadur Urmas Saarma, vanemteadur Lembi Lõugas (TLÜ), oponent prof Laszló Bartosiewicz (Stockholmi ülikool, Rootsi).

23. novembril kell 16.15 kaitseb Aire Olesk füüsika erialal doktoritööd «Hemiboreal forest mapping with Interferometric Synthetic Aperture Radar» («Hemiboreaalsete metsade kaardistamine interferomeetrilise tehisavaradari andmetelt»). Kaitsmine toimub W. Ostwaldi 1-B301. Juhendajad dots Mart Noorma, prof Jaan Praks (Aalto ülikool, Soome), teadur Kaupo Voormansik (Tartu observatoorium), oponendid dr Svein Solberg (Norra bioökonoomiauuringute instituut, Norra), dr Rivo Uiboupin (TTÜ).

25. novembril kell 10.15 kaitseb Liina Pajusalu hüdrobioloogia erialal doktoritööd «The Effect of CO2 Enrichment on Net Photosynthesis of Macrophytes in a Brackish Water Environment» («Merevee hapestumise mõju bentiliste makrofüütide fotosünteesile riimveelistes tingimustes»). Kaitsmine toimub Vanemuise 46-301. Juhendaja juhtivteadur Georg Martin, oponent dots Christopher D. Hepburn (Otago ülikool, Uus-Meremaa).

29. novembril kell 14.15 kaitseb Claudio Julio Rodríguez Higuera semiootika ja kultuuriteooria erialal doktoritööd «The Place of Semantics in Biosemiotics: Conceptualization of a Minimal Model of Semiosic Capabilities» («Semantika koht biosemiootikas: semioosivõimete minimaalse mudeli kontseptualiseerimine»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja prof Kalevi Kull, oponent prof Donald Favareau (Singapuri rahvusvaheline ülikool, Singapur).

Jaga artiklit