Kaitsmised

Doktoritööd

7. oktoobril kell 12.15 kaitseb Kristiina Mark botaanika ja mükoloogia erialal doktoritööd «Diversification and Species Delimitation of Lichenized Fungi in Selected Groups of the Family Parmeliaceae (Ascomycota)» («Liikide lahknemine ja nende piiritlemine samblike moodustavate seente rühmades perekonnas Parmeliaceae (Ascomycota))». Kaitsmine toimub Lai 40-218. Juhendajad dots Tiina Randlane ja vanemteadur Lauri Saag, oponent prof Mats Wedin (Rootsi riiklik loodusajaloo muuseum, Rootsi).

7. oktoobril kell 15 kaitseb Olga Einasto meedia ja kommunikatsiooni erialal doktoritööd «Academic Library E-service Quality and Working User: Conceptual Model» («Ülikooliraamatukogu e-teenuse kvaliteet ja «töötav kasutaja»: kontseptuaalne mudel»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad vanemõppejõud Pille Pruulmann-Vengerfeldt ja prof Marju Lauristin, oponent prof Elmat Mittler (Göttingeni ülikool, Saksamaa).

12. oktoobril kell 10.15 kaitseb Jaak-Albert Metsoja taimeökoloogia erialal doktoritööd «Vegetation Dynamics in Floodplain Meadows: Influence of Mowing and Sediment Application» («Taimkattemuutused luhtadel: niitmise ja jõesetete ladestamise mõju»). Kaitsmine toimub Lai 40-218. Juhendajad prof Martin Zobel ja vanemteadur Kai Vellak, oponent prof David Gowing (Openi ülikool, Suurbritannia).

12. oktoobril kell 11 kaitseb Eve Fink õigusteaduse erialal doktoritööd «Õiguspärase ootuse kaitse põhimõtte eeldused ja piirid Euroopa Liidu õiguses». Kaitsmine toimub Näituse 20-K-03. Juhendaja prof Raul Narits, oponendid prof Anneli Albi (Kenti ülikool, Suurbritannia) ja Uno Lõhmus.

14. oktoobril kell 14.15 kaitseb Rasmus Talviste füüsika erialal doktoritööd «Atmospheric Pressure He plasma Jet: Effect of Dielectric Tube Diameter» («Diameetri efekt atmosfääri rõhul He plasmajoa parameetritele»). Kaitsmine toimub W. Ostwaldi 1-B103. Juhendaja Indrek Jõgi, oponent Karol Hensel (Comeniuse ülikool, Slovakkia).

18. oktoobril kell 10.15 kaitseb Hedvig Tamman geneetika erialal doktoritööd «The GraTA Toxin-Antitoxin System of Pseudomonas Putida: Regulation and Role in Stress Tolerance» («Pseudomonas putida toksiin-antitoksiin süsteem GraTA: regulatsioon ja osalus stressitaluvuses»). Kaitsmine toimub Riia 23b-105. Juhendaja vanemteadur Rita Hõrak, oponent prof Laurence van Melderen (Brüsseli ülikool, Belgia).

20. oktoobril kell 14 kaitseb Donvina Vaitkeviciute liikumis- ja sporditeaduste erialal doktoritööd «Bone Mineralization in Boys During Puberty: Associations with Body Composition, Physical Activity and Selected Bone and Adipose Tissue Biochemical Markers» («Muutused luutiheduses puberteediealistel poistel: seosed keha koositse, kehalise aktiivsuse ja luukoe ning rasvkoe biokeemiliste näitajatega». Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad prof Jaak Jürimäe ja dots Jarek Mäestu, oponent German Vicente-Rodriguez (Zaragoza ülikool, Hispaania).

21. oktoobril kell 10 kaitseb Mervi Raudsaar sotsioloogia erialal doktoritööd «Developments of Social Entrepreneurship in Estonia» («Sotsiaalse ettevõtluse arengud Eestis»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis . Juhendajad prof Tõnis Mets ja dots Judit Strömpl, oponent dots Arnis Sauka (Stockholmi kõrgem majanduskool Riias, Läti).

21. oktoobril kell 14.15 kaitseb Andres Tiko füüsika erialal doktoritööd «Measurement of Single-top Quark Properties with the CMS detector» («Üksiku t-kvargi omaduste mõõtmine CMS-detektoris»). Kaitsmine toimub W. Ostwaldi 1-B103. Juhendajad dr Andrea Giammanco (Louvaini katolik ülikool, Belgia), dr Mario Kadastik, prof Martti Raidal, oponent dr Oliver Maria Kind (Humboldti ülikool, Saksamaa).

28. oktoobril kell 12 kaitseb Maarja Hollo kirjanduse erialal doktoritööd «Romantiline subjekt, mälu ja trauma Bernard Kangro sõjajärgses loomingus». Kaitsmine toimub Ülikooli 16-109. Juhendajad vanemteadur Tiina Ann Kirss ja prof Arne Merilai, oponendid dots Satu Grünthal (Helsingi ülikool, Soome) ja lektor Mart Velsker.

28. oktoobril kell 14 kaitseb Madli Pesti teatriteaduse erialal doktoritööd «Poliitiline teater ja selle strateegiad Eesti ja lääne kultuuris». Kaitsmine toimub Ülikooli 16-109. Juhendaja dots Luule Epner, oponendid dots Mikko-Olavi Seppälä (Helsingi ülikool, Soome) ja prof Kristel Pappel (EMTA). 

Jaga artiklit