Tiia Ristolainen.
FOTO: Andres Tennus

Õppimine paneb silmad särama ja mõtte liikuma

Essee

Õppimisest peab saama eluviis. Ka ülikool annab oma panuse selle saavutamiseks. Oleme ju Tartu ülikooli arengukavas 2015.–2020. aastaks seadnud ambitsioonika eesmärgi: kasvada elukestva õppe ülikooliks, sh pakkuda paindlikke õppimisvõimalusi eri sihtrühmadele nii taseme- kui ka täiendusõppes.

Tänase seisuga saab öelda, et täiendusõppesse panustavad kõik valdkonnad, peale selle mitmed asutused ja tugiüksused. Täiendusõppest on saanud ülikooli õppetegevuse lahutamatu osa. 2015. aastal toimus Tartu ülikoolis täiendusõppena 1752 kursust 37 160 õppijaga. Õppijate arv kasvas võrreldes möödunud aastaga 14,5% ja koolituste arv 7,3%. See on ülikoolisisese ja -välise koostöö tulemus. Nii suurt õppijate hulka ei ole ülikooli täiendusõppes varem olnud. 

E-täiendusõppe populaarsus on aasta-aastalt kasvanud. Möödunud aastal osales 342 veebipõhisel või kaugkoolituskursusel 9525 õppijat – see on ligi 26% täiendusõppijatest. Osalejate arvu kasvu üks põhjuseid on vaba juurdepääsuga e-kursused ehk MOOC-id, mida ülikool pakub tasuta. Kaheksal ülikooli vaba juurdepääsuga e-kursusel oli möödunud aastal 3111 õppijat. 

Paindlikud e-õppe võimalused

Suurt rõõmu valmistas arvutiteaduse instituudi lektori Eno Tõnissoni eestvedamisel välja töötatud ja korraldatud esimene eestikeelne MOOC «Programmeerimisest maalähedaselt», mis üllatas teistkordsel toimumisel suurima osalejate arvuga – 1534 õppijat. Kursuse läbis 65,8% osalenutest, mis on MOOC-i kohta ülihea tulemus. Ülikooli esimest ingliskeelset MOOC-i «Estimation of Measurement Uncertainty in Chemical Analyses», mis töötati välja keemia instituudi professor Ivo Leito eestvedamisel, tunnustati Eesti e-Ülikooli konsortsiumi aasta parima e-kursuse tiitli ja stipendiumiga.

Miks on MOOC-id olulised? Paljud maailma mainekad ülikoolid loovad ja pakuvad neid. Soovime olla avatud rahvusvahelisele õppijaskonnale ning tutvustada kvaliteetsete MOOC-ide kaudu ingliskeelseid tasemeõppe õppekavasid. Vähem oluline ei ole ka ühiskonna teenimine. Tahame lähiajal pakkuda õpilastele MOOC-e, et tutvustada ülikooli õppimisvõimalusi.

Tööandjad on paindlikest e-õppe võimalustest väga huvitatud. See võimaldab täiendus­õppe kulusid optimeerida ning töötajate aega säästa. Kui varem panustasime tellija soovil auditoorsete täiendusõppe­programmide loomisesse, siis nüüd töötame välja ka e-kursusi n-ö rätsepaülikonnana.

Täiendusõppe brändid

Tartu ülikooli tuntumad täiendusõppe brändid on teaduskool, suveülikool, talveülikool, väärikate ülikool ja rahvusvaheline suveülikool. Erinevatele sihtrühmadele suunatud tegevusi on palju just kolledžites. Narva kolledžis tegutsesid möödunud aastal lisaks väärikate ülikoolile ka lasteülikool, eelkolledž, põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate didaktikakool, eesti kirjanduse klubi, koolieelsete lasteasutuste õpetajate didaktikakool, uurimistööde juhendajate seminar ja lastevanemate akadeemia. Pärnu kolledžis tegutsevad väärikate ülikool, ettevõtluskool ja Noorte teaduskeskus. Viljandi kultuuriakadeemias töötab avalike loengute vormis Omakultuuriakadeemia. 

Väärikate ülikoolist on saanud tänase seisuga suur piirkondlik ülikool, mille raames pakutakse väärikas eas õppijatele elukestva õppe võimalusi ja toetatakse seeläbi nende toimetulekut. 2015. aastal tegutses väärikate ülikool enam kui 3500 osalejaga. Lisaks eestikeelsetele loengutele toimub Tallinnas ja Narvas loenguprogramm ka venekeelsele kuulajaskonnale. 

Koolitused ettevõtetele ja asutustele

Ülikooli täiendusõppe sihtrühmadest on suurim haridustöötajate oma, moodustades hinnanguliselt ligi 40% õppijatest; meditsiinitöötajate osakaal on ligi 8% ja juristide oma umbes 4%. Möödunud aastal tellis ülikoolilt koolitusi üle 90 haridusasutuse nii Eestist kui väljastpoolt. Täiendusõppeprogramme tellisid ka mitmed ministeeriumid, meditsiini- ja sotsiaalasutused, ettevõtted jt. Praegune koolitusturu seis näitab, et enam ei ole menukad nn avatud registreerimisega kursused, mida pakutakse kõigile. Parimad täiendusõppeprogrammid sünnivad just ülikooli ja asutuse koostöös lähtuvalt tellija vajadustest. 

Täiendusõppe väljakutsed 

Eesti elukestva õppe strateegias 2020 tuuakse ühe prioriteedina välja muutused õpikäsituses. Selleks, et muutused toimuksid, tuleb tähelepanu pöörata õppijakesksusele, üldpädevuste olulisusele, uute teadmiste sidumisele olemasolevatega ning nende lõimimisele aine- ja eluvaldkondadega, õppima õppimisele, probleemide lahendusoskusele, meeskonnatööle jne. Nii selle ülesande täitmisel kui ka õpetajate, õppejõudude ja haridusasutuste juhtide arendamisel nähakse ülikoolil vastutusrikast rolli – ülikool peaks olema uuenduslike arendustegevuste eestvedaja ning koostöösuhete looja ja hoidja.

Väga oluline on koostöö ettevõtete ja avaliku sektori organisatsioonidega. Peame veel rohkem tööd tegema, et mitte pakkuda seda, mis meil olemas on, vaid seda, mida ettevõtted ja asutused vajavad. Tuleb ühendada erinevaid võimalusi: uuringuid, nõustamisi, auditoorset ja e-õpet. 

Kindlasti jääb oluliseks tegevusvaldkonnaks taseme- ja täiendusõppe suurem lõimimine, sh uute täiendusõppeprogrammide väljaarendamine tasemeõppe ainetest, paindlike võimaluste pakkumine, et oleks võimalik sihipärase õppimise tulemusena kraadini jõuda. 

TÜ on hinnanguliselt suurim täiendusõppe pakkuja Eestis. Koolitusi pakutakse nii õpilastele, tudengitele, tööeas elanikkonnale kui ka vanematele ning seda erinevates vormides ja keeltes.


Mida arvatakse TÜ koolitustest?

Meeldis, et sain end taas proovile panna ning avastada palju uut ja ka unustatud vana. Meeldis, et silm lõi särama ja mõte hakkas liikuma. Sellist kerget vaimustust pole enam ammu ükski koolitus tekitanud.

Õppija tagasiside koolitusele

 

TÜ võimalused on tavapäraste koolitusfirmadega võrreldes täiesti erinev kategooria – tellija peab vaid oma soovides selguse leidma, ja ka selles pakutakse asjatundlikku abi. TÜ pakub rõõmsat üllatust oma paindlikkuse ning siira huviga kliendi vajaduste vastu. 

Ühe tootmisettevõtte juhtkonna liige

Tiia Ristolainen

Elukestva õppe keskuse juhataja

Jaga artiklit

Märksõnad

elukestev õpe