Kaitsmised

Doktoritööd

28. oktoobril kell 10 kaitses Piret Pikma keemia erialal doktoritööd «Interfacial Structure and Adsorption of Organic Compounds at Cd(000I) and Sb(III) Electrodes From Ionic Liquid and Aqueous Electrolytes: an in situ STM Study» («Faasidevahelise piirpinna struktuur ja orgaaniliste ühendite adsorptsioon ioonsest vedelikust ja vesilahustest Cd(000I) ja Sb(III) elektroodidel: in situ STM uuringud»). Kaitsmine toimus Ravila 14a-1021. Juhendaja prof Enn Lust, oponent prof Pawel J. Kulesza (Varssavi ülikool, Poola).

28. oktoobril kell 15 kaitses Mailis Tõnisson arstiteaduse erialal väitekirja «Clinical Picture and Biochemical Changes in Blood in Children with Acute Alcohol Intoxication» («Etüülalkoholi intoksikatsiooni kliiniline pilt ja olulisemad biokeemilised muutused lastel»). Kaitsmine toimus Ravila 19-1038. Juhendajad prof Marika Väli ja prof Vallo Tillmann, oponent prof Henrik Druid (Karolinska instituut, Rootsi).

5. novembril kell 12 kaitses Renate Rutiku psühholoogia erialal doktoritööd «Refining the Methodology for Investigating the Neural Correlates of Consciousness» («Teadvuse neuronaalsete korrelaatide parema mõistmise suunas»). Kaitsmine toimus Näituse 2-102. Juhendaja prof Talis Bachmann, oponent prof Marcello Massimini (Milano ülikool, Itaalia).

6. novembril kell 10.15 kaitseb Tanel Visnapuu neuroteaduse erialal väitekirja «Pharmacological and Behavioral Characterization of the Monoaminergic and GABA-ergic Systems of Wfs1-deficient Mice» («Wfs1 geeni puudulikkusega hiire monoamiinergilise ja GABA-ergilise süsteemi farmakoloogiline ja käitumuslik iseloomustus»). Kaitsmine toimub Ravila 19-1038. Juhendajad prof Eero Vasar ja vanemteadur Hendrik Luuk, oponent prof Jens Randel Nyengaard (Aarhusi ülikool, Taani).

9. novembril kell 16 kaitseb Kadri Tamme arstiteaduse erialal väitekirja «High Volume Haemodiafiltration in Treatment of Severe Sepsis – Impact on Pharmacokinetics of Antibiotics and Inflammatory Response» («Suuremahuline hemodiafiltratsioon raske sepsise ravis – toime antibiootikumide farmakokineetikale ning süsteemsele põletikureaktsioonile»). Kaitsmine toimub Linkbergi auditooriumis, Puusepa 8. Juhendajad prof Joel Starkopf ja külalisprof Hartmut Kern, oponent prof Jan J. De Waele (Genti ülikooli kliinikum, Belgia).

11. novembril kell 12.15 kaitseb Erki Lind religiooniuuringute erialal doktoritööd «The Concept of the Body in Chinese and Indian Bodily Practices: Transformation, Perspective, and Ethics» («Kehakontseptsioon Hiina ja India kehalistes religioonipraktikates: transformatsioon, perspektiiv ja eetika»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja prof Tarmo Kulmar, oponent prof Gavin Flood (Oxfordi ülikool, Inglismaa).

12. novembril kell 10.15 kaitseb Teele Ligi keskkonnatehnoloogia erialal doktoritööd «Bacterial Community Structure and Its Genetic Potential for Nitrogen Removal In the Soils and Sediments of a Created Riverine Wetland Complex» («Vabaveelise tehismärgalakompleksi bakterikoosluse struktuur ja selle lämmastikuärastuse geneetiline potentsiaal»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad prof Jaak Truu ja vanemteadur Marika Truu, oponent prof Sara Hallin (Rootsi põllumajandusteaduste ülikool, Rootsi).

12. novembril kell 12 kaitseb Sten Anspal majandusteaduse erialal doktoritööd «Uurimusi palkade soolisest ebavõrdsusest Eesti tööturul». Kaitsmine toimub Narva mnt 4-A314. Juhendaja prof Raul Eamets, oponendid vanemteadur Kaire Põder (TTÜ) ja prof Mihails Hazans (Läti ülikool, Läti).

12. novembril kell 12.15 kaitseb Tuuli Tuisk eesti ja soome-ugri keeleteaduse erialal doktoritööd «Livonian Word Prosody» («Liivi sõnaprosoodia»). Kaitsmine toimub Ülikooli 18-139. Juhendajad prof Karl Pajusalu ja prof. emer. Tiit-Rein Viitso, oponent prof Dace Markus (Riia õpetajakoolituse ja hariduskorralduse akadeemia, Läti).

12. novembril kell 14 kaitseb Reelika Suviste haridusteaduse erialal doktoritööd «Student’s Mathematics Knowledge and Skills, and It’s Relations With Teacher’s Teaching and Classroom Management Pratices: Comparison Between Estonian- and Russian-language Schools» («Õpilaste matemaatikateadmised ja nende areng ning nende seosed õpetajate kasvatustegevuste, õpetamispraktikate ja õpetamiskogemusega: eesti- ja venekeelse kooli võrdlus»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad prof Eve Kikas, lektor Anu Palu ja prof Noona Kiuru (Jyväskylä ülikool, Soome), oponent prof Minna Hannula-Sormunen (Turu ülikool, Soome).

12. novembril kell 14 kaitseb Kai Part arstiteaduse erialal väitekirja «Sexual Health of Young People in Estonia in a Social Context: the Role of School-Based Sexuality Education and Youth-Friendly Counseling Services» («Eesti noorte seksuaaltervis sotsiaalses kontekstis: kooli seksuaalhariduse ja noorte nõustamiskeskuse roll»). Kaitsmine toimub Linkbergi auditooriumis, Puusepa 8. Juhendajad prof Helle Karro ja juhtivteadur Mati Rahu, oponent dots Dan Apter (Helsingi ülikool, Soome).

12. novembril kell 14.15 kaitseb Miina Norvik eesti ja soome-ugri keeleteaduse erialal doktoritööd «Future Time Reference Devices in Livonian in a Finnic Context» («Tuleviku väljendamise vahendid liivi keeles läänemeresoome keelte taustal»). Kaitsmine toimub Ülikooli 18-139. Juhendajad prof Karl Pajusalu ja prof Helle Metslang, oponent prof Andra Kalnača (Läti ülikool, Läti).

13. novembril kell 10.15 kaitseb Järvi Järveoja geograafia erialal doktoritööd «Fluxes of the Greenhouse Gases CO2, CH4 and N2O From Abandoned Peat Extraction Areas: Impact of Bioenergy Crop Cultivation and Peatland Restoration» («Kasvuhoonegaaside CO2, CH4 ja N2O vood päiderooga rekultiveeritud ja turbasamblaga taastatud jääkturbasoodest»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad prof Ülo Mander ja vanemteadur Martin Maddison, oponent prof Jos T. A. Verhoeven (Utrechti ülikool, Holland).

20. novembril kell 15 kaitseb Urve Paaver farmaatsia erialal väitekirja «New Perspectives For the Amorphization and Physical Stabilization of Poorly Water-Soluble Drugs and Understanding Their Dissolution Behavior» («Uued võimalused vees halvasti lahustuvate raviainete amorfse vormi saamiseks ja füüsikaliseks stabiliseerimiseks ning nende lahustumiskäitumise uurimine»). Kaitsmine toimub Ravila 19-1006. Juhendajad vanemteadur Karin Kogermann ja prof Jyrki Heinämäki, oponent juhtivteadur Kaisa Naelapää (Novo Nordisk, Taani)

20. novembril kell 16.15 kaitseb Huber Raul Flores Macario informaatika erialal doktoritööd «Service-oriented and Evidence-aware Mobile Cloud Computing» («Teenustele orienteeritud ja tõenditeteadlik mobiilne pilvearvutus»). Kaitsmine toimub Liivi 2-405. Juhendaja dots Satish Srirama, oponendid prof Jukka K. Nurminen (Aalto ülikool, Soome) ja prof Tommi Mikkonen (Tampere tehnoloogia ülikool, Soome).

25. novembril kell 12.15 kaitseb Maie Soll meedia ja kommunikatsiooni erialal doktoritööd «The Ethnic Identity of Russian-Speaking Students in Estonia in the Context of Educational Change» («Vene emakeelega õpilaste etniline identiteet Eestis haridusmuutuste tingimustes»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja vanemteadur Anu Masso, oponent prof Daniel A. Alexandrov (Peterburi kõrgem majanduskool, Venemaa).

25. novembril kell 14.15 kaitseb Anastasia Selyutina tehnika ja tehnoloogia erialal doktoritööd «When Biologist Meets Chemist: A Search for HIV-I Inhibitors» («Kui bioloog kohtab keemikut: HIV-I inhibiitorite otsingul»). Kaitsmine toimub Nooruse 1-121. Juhendaja prof Andres Merits, oponent prof Anders Vahlne (Karolinska ülikooli haigla, Rootsi).

26. novembril kell 15 kaitseb Aleksandr Peet lastehaiguste erialal doktoritööd «Intrauterine and Postnatal Growth in Children With HLA-conferred Susceptibility to Type I Diabetes» («Pre- ja postnataalne kasv lastel I tüüpi diabeedi riski kandvatel HLA genotüüpidega»). Kaitsmine toimub Linkbergi auditooriumis, Puusepa 8. Juhendajad prof Vallo Tillmann ja prof Mikael Knip (Helsingi ülikool, Soome), oponent vanemteadur Lars Christian Stene (Norra rahvatervise instituut, Norra).

26. novembril kell 14.15 kaitseb Andris Slavinskis füüsika erialal doktoritööd «ESTCube-I Attitude Determination» («ESTCube-1 asendi määramine»). Kaitsmine toimub Ravila 14c-B103 Juhendaja dr Mart Noorma, oponent dr Linas Bukauskas (Vilniuse ülikool, Leedu).

30. novembril kell 14.15 kaitseb Maarika Teral eesti ja soome-ugri keeleteaduse erialal doktoritööd «Arvutipõhine eesti keele õpe: vahendid ja hinnangud nende efektiivsusele Tartu ülikooli keelekursuste näitel». Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja prof Birute Klaas-Lang, oponent prof Raimo Raag (Uppsala ülikool, Soome).

Jaga artiklit

Märksõnad

kaitsmised