TÜ sihtasutuse stipendiumid oktoobris 2015

Stipendiumid

Tartu Raefondi stipendiumid – 10 stipendiumit à 640 eurot ning töötajate ja õppejõudude stipendiumiteks 3000 eurot. Üliõpilase stipendiumi saavad taotleda Tartust pärit edukad üliõpilased (keskmine hinne vähemalt 4,0) oma õppe- ja teadustöö toetuseks. Välisüliõpilase stipendiumi saavad taotleda TÜ õppekavadel Tartus õppivad välisüliõpilased. Töötajate ja õppejõudude stipendiumid on mõeldud TÜ õppejõudude, üliõpilaste ja töötajate tunnustamiseks Tartu linna ajalugu, haldust, infrastruktuuri ja huve käsitlevate silmapaistvate teadus-, õppe- ja arendustöö tulemuste eest, samuti samasuunalise teadus- ja õppetegevuse arendamise eest.

Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti stipendiumid – 12 stipendiumit à 1500 eurot. Taotleda saavad kõikide erialade kõigi tasemete edukad üliõpilased, kes vajavad majanduslikku abi. Võrdsete kandidaatide puhul eelistatakse naisüliõpilasi.

Hea Tahte Fondi stipendium – 1 stipendium 1350 eurot. Taotleda saavad kõikidel õpetajakoolituse õppekavadel täiskoormusel õppivad üliõpilased, kes vajavad majanduslikku tuge. Stipendiumi rahastab Tartu ülikooli rektor prof Volli Kalm igakuiste maksetena.

Andreas ja Elmerice Traksi stipendiumid – stipendiumifond on kuni 13 000 eurot, stipendiumide arvu ja suuruse otsustab komisjon. Taotleda saavad arstiteaduskonna magistrandid, doktorandid ja teadustööd tegevad arst-residendid, samuti majandus-, õigus ning sotsiaal- ja haridusteaduskonna magistrandid ja doktorandid, kelle uurimistöö teema on seotud poliitilis-riikliku valdkonnaga.

Laste Kliiniliste Uuringute fondi stipendium – 1 stipendium 950 eurot. Taotleda saavad laste kliiniliste uuringutega tegelevad arstiteaduskonna õppejõud, doktorandid ja arst-residendid oma jooksval aastal avaldatud, ette kantud või avaldamiseks/ettekandmiseks esitatud teadustöödega.

Corpore kommunikatsioonistipendium – 2 stipendiumit à 1000 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida sotsiaal- ja haridusteaduskonna ühiskonnateaduste instituudi kommunikatsioonierialade bakalaureuse- ja magistritaseme üliõpilased.

Heidi-Ingrid Maaroosi stipendium – 1 stipendium 1000 eurot. Taotleda saavad arstiteaduskonna põhiõppe üliõpilased, kes on jooksval aastal esinenud arstiteaduskonna konverentsil ettekandega (k.a stendiettekanne) kliinilise meditsiini valdkonnas ja kellel on head tulemused õppe- ja teadustöös.

Professor Ülo Leppiku stipendium – 1 stipendium 3000 eurot. Stipendiumi saavad taotleda Tartu ülikooli arstiteaduskonna arst-residendid ja doktorandid neuroloogia-alase uurimistöö toetuseks.

Ole Golubjatnikovi stipendium – 1 stipendium 1300 eurot. Taotleda saavad loodus- ja tehnoloogiateaduskonna 3. aasta bakalaureuseõppe üliõpilased, kes jätkavad õpinguid järgmisel õppeaastal magistrantuuris meditsiinitehnoloogia valdkonnas, ja sama valdkonna magistrandid, kes jätkavad doktorantuuris või siirduvad praktikale meditsiinitehnoloogia ettevõttesse.

Lev Vassiljevi mälestusstipendium – 1 stipendium 1000 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida Tartu ülikooli ja Eesti maaülikooli magistrandid ja doktorandid, kes on spetsialiseerunud kartograafia valdkonnale.

Reet Montoneni stipendium – 1 stipendium 650 eurot. Taotleda saavad sotsiaal- ja haridusteaduskonna edukad psühholoogia eriala magistrandid ja doktorandid, kes on spetsialiseerunud või on spetsialiseerumas kliinilisele lapsepsühholoogiale.

Arno Mägi stipendium – 1 stipendium 2000 eurot. Taotleda saavad õigusteaduskonna kõigi tasemete üliõpilased, kellel on silmapaistvad tulemused õppe- ja teadustöös.

Urmas Sõõrumaa stipedium – 2 stipendiumit à 1600 eurot. Taotleda saavad edukad õigusteaduskonna kõikide tasemete üliõpilased (alates 3. semestrist), kellel on silmapaistvad tulemused õppe- ja teadustöös, kes on tulemuslikult kaasa löönud õigusteadusalases arendustegevuses ja on ühiskondlikult aktiivsed inimesed.

Atko-Meeme Viru stipendium – 1 stipendium 2000 eurot. Taotleda saavad kõigi avalik-õiguslike kõrgkoolide doktorandid, noorteadlased ja õppejõud (kuni 40-aastased), kellel on silmapaistvad tulemused liikumis- ja sporditeadustealases teadustöös.

Fred Kudu stipendium – 1 stipendium 960 eurot. Taotleda saavad kehakultuuriteaduskonna kõigi tasemete edukad üliõpilased. Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja õppeedukust ning tema panust kergejõustiku edendamisse sportlasena, treeningrühmade juhendajana, võistluste ja muude spordiürituste korraldajana, spordikohtunikuna, Eesti koondvõistkonda toetava teadusgrupi liikmena jms.

Carl Schmidti teaduspreemia – 1 stipendium 1500 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida keemia ja meditsiini ajaloo valdkonna uurijad Tartu ülikoolis, kellel on ilmunud vastavateemaline monograafia või artiklite seeria eelistatavalt kahe viimase aasta jooksul. 

Eesti lähiajaloo sihtkapitali stipendium – stipendiumifondi suurus kuni 30 000 eurot. Stipendiumit saab taotleda Eesti lähiajaloo teemaliste teadus- ja uurimistööde valmimise toetuseks. 

Karl ja Erika Inno stipendium – 1 stipendium 1300 eurot. Taotleda saavad majandusteaduskonna bakalaureuse- ja magistritaseme üliõpilased, kelle kitsam eriala on seotud rahanduse, panganduse või arvestusega. Eelistatud on üliõpilased, kelle uurimistöö teema käsitleb ühistegevust ja selle arendamist.

Voldemar Jaanbergi stipendium – 5 stipendiumit à 2000 eurot. Taotleda saavad majandusteaduskonna magistrandid, doktorandid ja doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastased teadurid ja õppejõud.

Hilda ja Harry Mägi stipendium – 1 stipendium 2000 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida arstiteaduskonna doktorandid, kraadiõppurid ja noorteadlased kuni 41. eluaastani.

Liisa Kolumbuse stipendiumid – 2 stipendiumit à 2500 eurot. Taotleda saavad arstiteaduskonna edukad doktoriõppe üliõpilased. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppeedukus, erialane ja teadustegevus ning selle tähtsus rahva tervishoiule.

Valter Niiluse stipendiumid – 1 stipendium 1000 eurot. Taotleda saavad filosoofiateaduskonna läänemeresoome keelte ja eesti murrete eriala bakalureuseõppe üliõpilased (alates 3. semestrist), magistrandid ja doktorandid.

Eduard ja Eero Raigi stipendium – 2 stipendiumit à 1500 eurot. Taotleda saavad õigus- ja majandusteaduskonna kõigi tasemete edukad üliõpilased.

Tartu Ülikooli Seitsmenda Samba Fondi stipendium – 1 stipendium 3000 eurot. Taotleda saavad kõigi teaduskondade edukad bakalaureuseõppe üliõpilased (alates 2. aastast), magistrandid ja doktorandid.

Taotlused stipendiumitele kandideerimiseks tuleb esitada hiljemalt 1. novembriks 2015 Tartu ülikooli sihtasutusele.

Täpsem teave ja nõuded stipendiumite taotlemiseks: www.sihtasutus.ut.ee; meil: tysiht [at] ut.ee; tel 737 5852 või 5657 1221 (Katrin Pärn).

Jaga artiklit