Kaitsmised

Doktoritööd

29. septembril kell 13 kaitses Regina Soobard loodusteadusliku hariduse erialal doktoritööd «A Study of Gymnasium Students’ Scientific Literacy Development Based on Determinants of Cognitive Learning Outcomes and Self-Perception» («Gümnaasiumiõpilaste loodusteadusliku kirjaoskuse uuring, tuginedes õpilaste kognitiivsetele õpitulemustele ning enesehinnangule»). Kaitsmine toimus TÜ muuseumis. Juhendajad prof Miia Rannikmäe ja prof Jari Lavonen (Helsingi ülikool, Soome), oponent prof Tuula Keinonen (Ida-Soome ülikool, Soome).

7. oktoobril kell 12 kaitseb Girinath G. Pillai keemia erialal väitekirja «Computational Modelling of Diverse Chemical, Biochemical and Biomedical Properties» («Keemiliste, biokeemiliste ja biomeditsiiniliste omaduste arvutuslik modelleerimine»). Kaitsmine toimub Ravila 14a-1021. Juhendajad prof Mati Karelson, teadur Kaido Tämm ja prof Alan Roy Katritzky (Florida ülikool, USA), oponent dr Eric F. V. Scriven (Florida ülikool, USA).

9. oktoobril kell 12.15 kaitseb Pretyush Kumar Das geenitehnoloogia erialal doktoritööd «Biochemical Perspective on Alphaviral Nonstructural Protein 2: a Tale From Multiple Domains to Enzymatic Profiling» («Alfaviiruse nsP2 valk biokeemilisest vaatekohast: lugu mitmedomäänse valgu ensümaatilisest analüüsist»). Kaitsmine toimub Riia 23b-105. Juhendajad prof Andres Merits ja teadur Aleksei Lulla, oponent dr Bruno Canard (Aix Marseille ülikool, Prantsusmaa).

9. oktoobril kell 16.15 kaitseb Raul Laasner füüsika erialal doktoritööd «Excited State Dynamics Under High Excitation Densities in Tungstates» («Ergastatud seisundite dünaamika kõrge ergutustiheduse tingimustes volframaatides»). Kaitsmine toimub Ravila 14c-B103. Juhendaja dr Vitali Nagirnõi, oponent dr Deniss Grjaznovs (Läti ülikool, Läti).

15. oktoobril kell 12 kaitseb Tiit Remm semiootika ja kultuuriteooria erialal doktoritööd «Sociocultural Space: Spatial Modelling and the Sociocultural World» («Sotsiokultuuriline ruum: sotsiokultuuriline maailm ja ruumiline modelleerimine»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja vanemteadur Anti Randviir, oponendid prof Risto Kalevi Heiskala (Tampere ülikool, Soome) ja prof Hannes Palang (TLÜ).

15. oktoobril kell 13 kaitseb Mait Laaring õigusteaduse erialal doktoritööd «Eesti korrakaitseõigus ohuennetusõigusena». Kaitsmine toimub Näituse 12a-106. Juhendaja prof Kalle Merusk, oponendid prof Friedrich Schoch (Freiburgi ülikool, Saksamaa) ja TÜ külalisprofessor Uno Lõhmus.

16. oktoobril kell 10.15 kaitseb Priit Palta bioinformaatika erialal doktoritööd «Computational Methods for DNA Copy Number Detection» («Arvutuslikud meetodid DNA koopiaarvu määramiseks»). Kaitsmine toimub Riia 23b-105. Juhendaja prof Maido Remm, oponent dr Lars Feuk (Uppsala ülikool, Rootsi).

23. oktoobril kell 10.15 kaitseb Julia Sidorenko geneetika erialal doktoritööd «Combating DNA Damage and Maintenance of Genome Integrity in Pseudomonads» («DNA kahjustuste reparatsioon ja genoomi terviklikkuse tagamine pseudomonaadides»). Kaitsmine toimub Riia 23b-105. Juhendaja prof Maia Kivisaar, oponent prof Tone Tonjum (Oslo ülikool, Norra).

28. oktoobril kell 10 kaitseb Piret Pikma keemia erialal doktoritööd «Interfacial Structure and Adsorption of Organic Compounds at Cd(000I) and Sb(III) Electrodes From Ionic Liquid and Aqueous Electrolytes: an in situ STM Study» («Faasidevahelise piirpinna struktuur ja orgaaniliste ühendite adsorptsioon ioonsest vedelikust ja vesilahustest Cd(000I) ja Sb(III) elektroodidel: in situ STM uuringud»). Kaitsmine toimub Ravila 14a-1021. Juhendaja prof Enn Lust, oponent prof Pawel J. Kulesza (Varssavi ülikool, Poola).

28. oktoobril kell 15 kaitseb Mailis Tõnisson arstiteaduse erialal väitekirja «Clinical Picture and Biochemical Changes in Blood in Children with Acute Alcohol Intoxication» («Etüülalkoholi intoksikatsiooni kliiniline pilt ja olulisemad biokeemilised muutused lastel»). Kaitsmine toimub Ravila 19-1038. Juhendajad prof Marika Väli ja prof Vallo Tillmann, oponent prof Henrik Druid (Karolinska instituut, Rootsi).

Jaga artiklit

Märksõnad

kaitsmised