Ülikooli töötajad hindavad pikaajalist töösuhet

Uudis

Personalitöö ja palgakorralduse peaspetsialisti Berit Priksi magistritööst selgus, et ülikooli uued töötajad väärtustavad nii enda kui ka tööandja valmisolekut pikaajaliseks töösuhteks.

Magistritöö raames korraldatud uuring TÜ uute töötajate hulgas tõi välja, et töötajad tajuvad kohustust täita muutuvaid tööülesandeid, mis võimaldavad tööandjal olla konkurentsivõimelisem ning ühtlasi ka tööandja kohustust soodustada töötaja õppimist.

Veel tähtsustatakse töösuhtes lojaalsust. Töötaja on valmis endas arendama tööandjale vajalikke oskusi ning ootab, et tööandja loob selle soodustamiseks võimalused areneda organisatsioonisiseselt.

Priksi sõnul oli uute töötajate hinnang lähedaste kolleegide tegevusele – nagu tööülesannete selgitamine, tagasiside andmine jm – keskmisest kõrgem. Ühtlasi peeti kohanemist uue töö ja ülikooliga võrdlemisi kergeks.

«Tähelepanu väärib tõik, et otsese juhi või töö vahetu korraldaja tegevustel esineb mõnevõrra enam positiivseid seoseid hinnangutega uue töö ja ülikooliga kohanemise kohta kui teiste kolleegide tegevustel,» tõi Priks välja.

Vahetute kolleegide toetuse, kättesaadavuse ja eeskuju olulisust kinnitab eeltoodu positiivne seos tööga. See tähendab, et hästi kohanenud ja sotsiaalset tuge saav töötaja on oma tööd tehes energilisem, süvenenum ja pühendunum.

Statistiliselt olulised erinevused esinesid peamiselt tööstaaži alusel, kus kõige kõrgemad hinnangud sotsialiseerimisele, otsese juhi või töö vahetu korraldaja ja vahetute kolleegide tegevustele andsid kõige värskemad, staažirühma üks kuni viis kuud kuuluvad töötajad ning nendega võrreldes olid enam kui aastase staažiga töötajate hinnangud madalamad.

Väike erisus tuli esile ka akadeemiliste ja mitteakadeemiliste töötajate vahel. Nimelt tajusid akadeemilised töötajad töösuhet lühiajalisemana. Põhjus võib seisneda selles, et akadeemiliste töötajatega sõlmiti seni peamiselt tähtajalisi töölepinguid ja mitteakadeemilistega enamasti tähtajatuid töölepinguid. Mitteakadeemilised töötajad hindasidki kõrgemalt tööandja pakutavat stabiilsust, mis viitab pikaajalise töösuhte väärtustamisele.

Uuringu valimis olid kuni pooleteise-aastase tööstaažiga ülikooli töötajad, kellest andis tagasisidet 35,6% küsimustiku saanutest.

Jaga artiklit

Märksõnad

töötajad