Kaitsmised

Doktoritööd

14. augustil kell 12.15 kaitses Kalle Pärn tehnika ja tehnoloogia erialal väitekirja «Studies on Inducible Alphavirus-Based Antitumour Strategy Mediated by Site-Specific Delivery with Activatable Cell-Penetrating Peptides» («Uurimus indutseeritava alfaviirusel põhineva kasvajavastase strateegia kohta, mis on vahendatud läbi aktiveeritavate rakku sisenevate peptiidide poolt võimaldatava kohtspetsiifilise kohaletoimetamise»). Kaitsmine toimus Nooruse 1-121. Juhendajad prof Andres Merits ja prof Ülo Langel, oponent Kenneth Lundström (Pan Therapeutics, Šveits).

24. augustil kell 10 kaitses Olga Mazina keemia erialal väitekirja «Development and Application of the Biosensor Assay for Measurements of Cyclic Adenosine Monophosphate in Studies of G Protein-Coupled Receptor Signaling» («Tsüklilise adenosiinmonofosfaadi biosensori arendamine ja rakendamine G valguga seotud retseptorite signaaliülekande uurimiseks»). Kaitsmine toimus Ravila 14a-1021. Juhendajad prof Ago Rinken ja teadur Sergei Kopantšuk, oponent prof Alexander Savitsky (Venemaa teaduste akadeemia, Venemaa).

25. augustil kell 10 kaitses Sandip Ashokrao Kadam keemia erialal väitekirja «Anion Receptors: Synthesis and Accurate Binding Measurements» («Anioonide retseptorid: süntees ja seondumise täppismõõtmised»). Kaitsmine toimus Ravila 14a-1021. Juhendaja prof Ivo Leito, oponent prof Carsten Schmuck (Duisburg-Esseni ülikool, Saksamaa).

25. augustil kell 14 kaitses Made Laanpere arstiteaduse erialal väitekirja «Factors Influencing Women’s Sexual Health and Reproductive Choices in Estonia» («Naiste seksuaaltervist ja reproduktiivseid valikuid mõjutavad tegurid Eestis»). Kaitsmine toimus Ravila 19-1006. Juhendaja prof Helle Karro, oponent prof Johanne Sundby (Oslo ülikool, Norra).

25. augustil kell 14.15 kaitses Johann Langemets matemaatika erialal doktoritööd «Geometrical Structure in Diameter 2 Banach Spaces» («Diameeter-2 omadusega Banachi ruumide geomeetriline struktuur»). Kaitsmine toimus J. Liivi 2-403. Juhendajad vanemteadur Rainis Haller ja prof Olav Nygaard (Agderi ülikool, Norra), oponendid prof Ginés López Pérez (Granada ülikool, Hispaania) ja vanemteadur Jarno Talponen (Ida-Soome ülikool, Soome).

26. augustil kell 10.15 kaitses Priit Adler bioinformaatika erialal doktoritööd «Analysis and Visualisation of Large Scale Microarray Data» («Paljude mikrokiibi andmestike suuremahuline analüüsimine ja visualiseerimine»). Kaitsmine toimus Riia 23b-105. Juhendajad prof Jaak Vilo ja prof Juhan Sedman, oponent dr Gabriella Rustici (Cambridge’i ülikool, Suurbritannia).

26. augustil kell 10.15 kaitses Aigar Niglas taimeökoloogia ja ökofüsioloogia erialal väitekirja «Effects on Environmental Factors on Gas Exchange in Deciduous Trees: Focus on Photosynthetic Water-Use Efficiency» («Keskkonnafaktorite mõju heitlehiste puude gaasivahetusele: fookuses fotosünteesi veekasutuse efektiivsus»). Kaitsmine toimus Lai 40-218. Juhendaja dots Arne Sellin, oponent dots Jürgen Burkhardt (Bonni ülikool, Saksamaa).

26. augustil kell 12.15 kaitses Lauri Joosu geoloogia erialal doktoritööd «Petrography and the Rare Earth Element Composition of Apatite in 2 Ga Onega and Pechenga Basins, Russia: the Environmental Settings for Phosphogenesis» («Apatiidi petrograafia ja haruldaste muldmetallide koostis 2 miljardi aasta vanustes Onega and Petšenga basseinide setendites: fosfogeneesi paleokeskkonna rekonstruteerimine»). Kaitsmine toimus Ravila 14a-1019. Juhendajad prof Kalle Kirsimäe ja Aivo Lepland (Norra geoloogiateenistus), oponent prof Juha Karhu (Helsingi ülikool, Soome).

26. augustil kell 12.15 kaitses Janar Mihkelsaar filosoofia erialal doktoritööd «Giorgio Agamben and Post-Foundational Political Ontology» («Giorgio Agamben ja post-fundatsionalistlik poliitiline ontoloogia»). Kaitsmine toimus Jakobi 2-306. Juhendajad dr Jüri Lipping, prof Ülo Matjus ja prof Mika Ojakangas (Jyväskylä ülikool, Soome), oponent teadur Sergei Prozorov (Helsingi ülikool, Soome).

27. augustil kell 10.15 kaitses Silja Laht bioinformaatika erialal doktoritööd «Classification and Identification of Conopeptides Using Profile Hidden Markov Models and Position-Specific Scoring Matrices» («Konopeptiidide klassifitseerimine ja kindlakstegemine varjatud Markovi mudelite ja positsioonispetsiifiliste skoorimaatriksite abil»). Kaitsmine toimus Riia 23b-105. Juhendaja prof Maido Remm, oponent dots Helena Safavi-Hemami (Utah’ ülikool, USA).

27. augustil kell 15 kaitses Andres Lust farmaatsia erialal väitekirja «Water Mediated Solid State Transformations of a Polymorphic Drug – Effect on Pharmaceutical Product Performance» («Vee mõjul toimuvad polümorfse raviaine tahke vormi muutused – nende mõju ravimpreparaadi toimele»). Kaitsmine toimus Ravila 19-1006. Juhendajad vanemteadur Karin Kogermann ja prof Peep Veski, oponent prof Guy Van den Mooter (Leuveni katoliiklik ülikool, Belgia).

28. augustil kell 12 kaitses Indrek Tallo keemia erialal väitekirja «Synthesis and Characterization of New Micro-Mesoporous Carbide Derived Carbon Materials for High Energy and Power Density Electrical Double Layer Capacitors» («Uute mikro-mesopoorsete karbiidset päritolu süsinikmaterjalide süntees ja karakteriseerimine kõrge energia- ja võimsustihedusega elektrilise kaksikkihi kondensaatori jaoks»). Kaitsmine toimus Ravila 14a-1021. Juhendajad prof Enn Lust, vanemteadur Alar Jänes ja teadur Thomas Thomberg, oponent prof Pawel J. Kulesza (Varssavi ülikool, Poola).

28. augustil kell 13.15 kaitses Abel Armas Cervantes informaatika erialal väitekirja «Diagnosing Behavioral Differences Between Business Process Models» («Äriprotsesside käitumuslike erinevuste diagnoosimine»). Kaitsmine toimus J. Liivi 2-403. Juhendajad prof Marlon Dumas ja dots Luciano Garcia Banuelos, oponendid teadur Eric Badouel (INRIA, Prantsusmaa) ja prof Josep Carmona (Kataloonia polütehnika ülikool, Hispaania).

28. augustil kell 14 kaitses Heiki Erikson keemia erialal väitekirja «Electrochemical Reduction of Oxygen on Nanostructured Palladium and Gold Catalysts» («Hapniku elektrokeemiline redutseerumine nanostruktuursetel pallaadium- ja kuldkatalüsaatoritel»). Kaitsmine toimus Ravila 14a-1021. Juhendajad dots Kaido Tammeveski ja vanemteadur Ave Sarapuu, oponent prof Elisabet Ahlberg (Göteborgi ülikool, Rootsi).

28. augustil kell 16 kaitses Erik Anderson keemia erialal väitekirja «In situ Scanning Tunnelling Microscopy Studies of the Interfacial Structure Between Bi(111) Electrode and a Room Temperature Ionic Liquid» («Bi(111) elektroodi ja ioonse vedeliku vahelise piirpinna struktuuri uuringud in situ skaneeriva tunnelmikroskoopia meetodil»). Kaitsmine toimus Ravila 14a-1021. Juhendaja prof Enn Lust, oponent prof Pawel J. Kulesza (Varssavi ülikool, Poola).

28. augustil kell 16.15 kaitses Fredrik Payman Milani informaatika erialal väitekirja «On Sub-Processes, Process Variation and Their Interplay: An Integrated Divide-and-Conquer Method for Modeling Business Processes with Variation» («Alamprotsessidest, protsesside variatsioonidest ja nendevahelisest koosmõjust: integreeritud «jaga ja valitse» meetod äriprotsesside ja nende variatsioonide modelleerimiseks»). Kaitsmine toimus J. Liivi 2-403. Juhendajad prof Marlon Dumas ja dots Raimundas Matulevicius, oponendid prof Manfred Reichert (Ulmi ülikool, Saksamaa) ja prof Jánis Grabis (Riia tehnikaülikool, Läti).

1. septembril kell 15 kaitses Anna Klugman farmatseutilise tehnoloogia ja biofarmaatsia erialal väitekirja «Functionality Related Characterization of Pretreated Wood Lignin, Cellulose and Polyvinylpyrrolidone for Pharmaceutical Applications» («Abiainete – eeltöödeldud lignotselluloosi, ligniini ja polüvinüülpürrolidooni – funktsionaalsusega seotud omaduste iseloomustamine farmatseutiliste ravimvormide valmistamiseks»). Kaitsmine toimub Ravila 19-1038. Juhendajad prof Jyrki Heinämäki ja vanemteadur Karin Kogermann, oponent dots Ossi Korhonen (Ida-Soome ülikool, Soome).

4. septembril kell 10.15 kaitseb Martin Kesler zooloogia ja hüdrobioloogia erialal väitekirja «Biological Characteristics and Restoration of Atlantic Salmon Salmo salar Populations in the Rivers of Northern Estonia» («Lõhi (Salmo salar) populatsioonide bioloogilised iseärasused ja taastamine Põhja-Eesti jõgedes»). Kaitsmine toimub Vanemuise 46-301. Juhendajad dr Markus Vetemaa ja prof Toomas Saat, oponent dr Atso Romakkaniemi (Soome looduslike resursside instituut, Soome).

4. septembril kell 14 kaitseb Triin Laisk-Podar arstiteaduse erialal väitekirja «Genetic Variation as a Modulator of Susceptibility to Female Infertility and a Source for Potential Biomarkers» («Geneetiline varieeruvus kui naisepoolse viljatuse eelsoodumuse mõjutaja ja võimalike uute biomarkerite allikas»). Kaitsmine toimub Ravila 19-1038. Juhendajad prof Andres Salumets, dots Marina Aunapuu ja vanemteadur Maire Peters, oponent prof Cornelis B. Lambalk (VU ülikooli meditsiinikeskus, Holland).

9. septembril kell 12.15 kaitseb Tarmo Strenze sotsioloogia erialal doktoritööd «Intelligence and Socioeconomic Success: a Study of Correlations, Causes and Consequences» («Intelligentsus ja sotsiaalmajanduslik edukus: seoste, põhjuste ja tagajärgede analüüs»). Kaitsmine toimub Lossi 36-214. Juhendaja dots emer Henn Käärik, oponent prof Robert Erikson (Stockholmi ülikool, Rootsi).

11. septembril kell 12 kaitseb Sirje Kupp-Sazonov vene keele erialal väitekirja «O pолu грамматики в переводе (на материале временных форм глагола в русском и эстонском языках» («Grammatika roll tõlkes (vene ja eesti keele ajavormide näitel)»). Kaitsmine toimub Jakobi 2-114. Juhendaja prof emer Irina Külmoja, oponendid prof emer Hannu Tommola (Tampere ülikool, Soome) ja dots Natalja Kolpakova (Peterburi ülikool, Venemaa).

11. septembril kell 16.15 kaitseb Elena Samsonova materjaliteaduse erialal doktoritööd «Energy Transfer Probe as a Tool to Study Morphological and Structural Origins of Fluorescence Quenching in Rare-Earth Doped Nanophosphors» («Energiaülekandesond kui vahend morfoloogiast ja struktuurist tingitud fluoresentsi kustutamise uurimiseks haruldaste muldmetallidega dopeeritud nanoluminofoorides»). Kaitsmine toimub Ravila 14c-B103. Juhendajad dr Yury Orlovskiy ja Valter Kiisk, oponendid prof José García Solé (Madridi autonoomne ülikool, Hispaania) ja dr Valdek Mikli (TTÜ).

14. septembril kell 14 kaitseb Katre Luhamaa õigusteaduse erialal doktoritööd «Universal Human Rights in National Contexts: Application of International Rights of the Child in Estonia, Finland and Russia» («Universaalsed inimõigused siseriiklikus kontekstis: lapse õiguste rakendamine Eestis, Soomes ja Venemaal»). Kaitsmine toimub Näituse 20-K03. Juhendaja prof Lauri Mälksoo, oponendid prof Martin Scheinin (Euroopa ülikool-instituut, Itaalia) ja prof Ria Wolleswinkel (Maastrichti ülikool, Holland).

22. septembril kell 14.15 kaitseb Liisa Lang geoloogia erialal doktoritööd «Baculate Shell Structure in Early Palaeozoic Linguliform Brachiopods» («Vana-Paleosoikumi linguliformsete käsijalgsete kodade bakulaarne struktuur»). Kaitsmine toimub Ravila 14a-1019. Juhendajad prof Tõnu Meidla ja dr Ivar Puura, oponent prof Lars Holmer (Uppsala ülikool, Rootsi).

28. septembril kell 14 kaitseb Anni Tamm psühholoogia erialal doktoritööd «Conflicts and Their Management in Early Childhood and Adolescence» («Konfliktid ja nende lahendamise viisid lapse- ja teismeeas»). Kaitsmine toimub Näituse 2-102. Juhendaja prof Tiia Tulviste, oponent prof Brett Laursen (Florida Atlandi ülikool, USA).

Jaga artiklit

Märksõnad

kaitsmised