Üliõpilaste õppetoetused ja riiklikud stipendiumid ootavad uusi taotlusi

Uudis

2015. aastal oodatakse tudengite taotlusi kuue õppetoetuse ja nelja riikliku stipendiumi saamiseks.

Vajaduspõhist õppetoetust saavad taotleda alates 2013/2014. õppeaastast õppima asunud üliõpilased. Vajaduspõhise õppetoetuse suurus on 75–220 eurot ning taotluse saab esitada kuni viieks kuuks kaks korda õppeaastas: septembrist jaanuarini ja veebruarist juunini. Taotlust saab esitada terve semestri vältel ning toetust hakatakse maksma taotluse esitamise kuust. Toetuse suurus oleneb sissetuleku suurusest pereliikme kohta. Sissetuleku ülempiir toetuste jagamisel on 329 eurot pereliikme kohta kuus.

Alates kevadsemestrist on võimalik esitada ka taotlus uue, 135 euro suuruse vajaduspõhise eritoetuse saamiseks. Seda saavad taotleda üliõpilased, kelle vajaduspõhise õppetoetuse taotlus on riigiportaalis tagasi lükatud põhjusel, et varasem sissetulek ületas toetuse saamiseks kehtestatud piiri, kuid kelle sissetulek on viimasel ajal vähenenud. Selle arvestamiseks võetakse aluseks taotleja ja tema pereliikmete viimase kolme kuu sissetulek.

Riiklikest stipendiumidest saab taotluse esitada tulemusstipendiumi (100 eurot), erialastipendiumi (alates 160 eurot), erivajadusega üliõpilase stipendiumi (60–510 eurot) ning asenduskodus või –peres hooldusel kasvanud noore toetuseks mõeldud stipendiumi (160 eurot) saamiseks.

Põhitoetust, täiendavat toetust ja eritoetust (TÜ-s majandusliku toetust) saavad taotleda üliõpilased, kes on õppima asunud hiljemalt 2012/2013. õppeaastal.55,93 euro suurust põhitoetust  määratakse kaks korda õppeaastas. Taotlus põhitoetuse saamiseks esitatakse üks kord õppeastmes. Põhitoetuse määramisel vaadatakse õppemahu täitmise protsenti ja kaalutud keskmist hinnet.

Samadel alustel põhitoetusega on üliõpilastel võimalik taotleda täiendavat toetust. Täiendava toetuse taotlemiseks tuleb avaldus esitada igal semestril. Täiendavat toetust saavad taotleda üliõpilased, kes elavad Eesti rahvastikuregistri andmetel väljaspool omavalitsusüksust ja sellega piirnevaid omavalitsusi, kus toimub tema õppekavajärgne õppetöö. Täiendava toetuse suuruseks on 28.13 eurot.

Majandusliku toetuse suuruseks on 55.93 eurot. Toetuse saamiseks tuleb esitada avaldus ja lisadokumendid igal semestril. Majanduslik toetus on suunatud raskes majanduslikus olukorras olevatele üliõpilastele. 422 euro suurust doktoranditoetust makstakse 12 kuu jooksul, ehk terve aasta vältel.

Kõigi nende õppetoetuste taotlemise tingimuseks on, et taotleja on Eesti kodanik või viibib siin elamisloa või elamisõiguse alusel. Samuti ei tohi olla taotleja õpingud ületanud õppekava nominaalkestust. Õppetoetust ei ole õigus saada akadeemilisel puhkusel olles.

Lisainfot õppetoetuste ja riiklike stipendiumide kohta saab aadressidel www.ut.ee/oppimine/oppetoetus, www.hm.ee/oppetoetused ning www.hm.ee/stipendiumid ja www.archimedes.ee.

Jaga artiklit

Märksõnad

õppetoetus