Kaitsmised

Doktoritööd

26. oktoobril kell 12 kaitses Ülle Pärl majandusteaduse erialal doktoritööd «Understanding the Role of Communication in the Management Accounting and Control Process» («Kommunikatsiooni roll juhtimisarvestuse ja controllingu protsessis»). Kaitsmine toimus Soomes Tampere ülikoolis (Kalevantie 5, ruum Linna K 103). Juhendajad prof Salme Näsi, PhD (Tampere ülikool, Soome) ja prof Toomas Haldma, PhD, oponendid prof Robert W. Scapens, PhD (Manchesteri ärikool, Suurbritannia) ja prof Marko Järvenpää, PhD (Jyväskylä ülikool, Soome).

29. oktoobril kell 16.15 kaitses Kaarel Vanamölder ajaloo erialal doktoritööd «Kommunikatsiooniväli Rootsi Läänemere-provintsides 17. sajandi lõpul – Revalsche Post-Zeitung varauusaegse informatsioonikandjana» («Communication Field in Swedish Baltic Sea Provinces in the End of the 17th Century – Revalsche Post-Zeitung as an Early Modern Information Vehicle»). Kaitsmine toimus TÜ senati saalis. Juhendaja dots Enn Küng, oponent prof Raimo Raag (Uppsala ülikool, Rootsi).

2. novembril kell 10 kaitseb Reet Reinart-Okugbeni keemia erialal doktoritööd «Katsesüsteemid ligandide sidumisomaduste ja aktiivsuse alatüüp-selektiivseks iseloomustamiseks dopamiini retseptoritel» («Assay Systems for Characterisation of Subtype-Selective Binding and Functional Activity of Ligands on Dopamine Receptors»). Kaitsmine toimub Chemicumis (Ravila 14a-1021). Juhendaja prof Ago Rinken, MD, PhD, oponent prof Mika Scheinin, MD, PhD (Turu ülikool, Soome).

2. novembril kell 14.15 kaitseb Maire Latvala usuteaduse erialal doktoritööd «Koguduslik hingehoid Eesti nelja konfessiooni näitel» («Congregational Pastoral Care According to the Example of Four Estonian Denominations»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja prof Tõnu Lehtsaar, oponent dr Hannele Päiviö (Helsingi ülikool, Soome).

2. novembril kell 14.15 kaitseb Viktoriya Shyp tehnika ja tehnoloogia erialal doktoritööd «G Nucleotide Regulation of Translational GTPases and the Stringent Response Factor RelA» («Translatsiooniliste GTPaaside ja poomisvastuse faktori RelA reguleerimine G-nukleotiidide poolt»). Kaitsmine toimub aadressil Nooruse 1-121. Juhendajad prof Tanel Tenson ja Vasili Hauryliuk, oponent Michael Cashel (USA riiklik terviseinstituut, USA).

5. novembril kell 14 kaitseb Triin Kurrikoff psühholoogia erialal doktoritööd «Interpersonal Relationships and Behaviour: Moderation by Functional Gene Variants» («Inimestevaheliste suhete mõju käitumisele sõltuvalt geneetilistest eripäradest»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja prof Jaanus Harro, oponent dr Nela Pivac (Ruđer Boškovići instituut, Horvaatia).

8. novembril kell 12 kaitseb Algi Samm sotsioloogia erialal doktoritööd «The Relationship Between Perceived Poor Family Communication and Suicidal Ideation Among Adolescents in Estonia» («Suitsiidimõtete levimus Eesti kooliõpilastel ning seosed peresuhetega»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad prof Airi Värnik ja dots Liina-Mai Tooding, oponent dr Judit Balazs (Eötvös Lorándi ülikool, Ungari).

9.novembril kell 14 kaitseb Reet Alas prantsuse keele ja kirjanduse erialal doktoritööd «Eesti ja prantsuse keele tingiva kõneviisi tähendused. Kontrastiivuurimus tõlketekstide ja võrreldava korpuse põhjal» («Les valeurs du conditionnel français et estonien. Une étude contrastive basée sur les textes traduits et comparables»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja Anu Treikelder, oponendid Eva Havu, PhD, (Helsingi ülikool, Soome) ja teadur Heete Sahkai, PhD (Eesti keele instituut).

15. novembril kaitseb Kadri Koorem botaanika erialal doktoritööd «The Influence of Abiotic and Biotic Factors on Small-Scale Plant Community Patterns and Regeneration in Boreonemoral Forest» («Abiootiliste ja biootiliste tegurite väikeseskaalalise varieerumise mõju metsa alustaimestiku struktuurile ja koosseisule»). Kaitsmine toimub aadressil Lai 40-218. Juhendaja vanemteadur Mari Moora, oponent prof Guillaume Decocq (Jules Verne Picardie ülikool, Prantsusmaa).

16. novembril kell 10 kaitseb Lauri Sikk keemia erialal doktoritööd «Sonogashira ristkondensatsioonireaktsiooni arvutuslik uurimine» («Computational Study of the Sonogashira Cross-Coupling Reaction»). Kaitsmine toimub Chemicumis (Ravila 14a- 1019). Juhendajad prof Peeter Burk ja Jaana Tammiku-Taul, PhD, oponent assistant professor Zoltán Novák, (Eötvös Lorándi ülikool, Ungari).

16. novembril kell 10 kaitseb Liis Andresen geneetika erialal doktoritööd «Regulation of Virulence in Plant-Pathogenic Pectobacteria» («Virulentsusgeenide regulatsioon Pectobacterium perekonda kuuluvates taimekahjurites»). Kaitsmine toimub Eesti biokeskuses (Riia 23b-105). Juhendaja dots Andres Mäe, oponent vanemteadur Guy Condemine (Prantsusmaa rahvuslik teadusuuringute keskus, Prantsusmaa).

16. novembril kell 14.15 kaitseb Vitali Retšnoi matemaatika erialal doktoritööd «Vector Fields and Lie Group Representations» («Vektorväljad ja Lie rühma esitused»). Kaitsmine toimub aadressil J. Liivi 2 – 403. Juhendaja emeriitprof Maido Rahula, oponendid prof Vladimir Balan (Bukaresti polütehniline ülikool, Rumeenia) ja Kaarin Riives-Kaagjärv (Eesti maaülikool).

19. novembril kell 9.30 kaitseb Karita Raudkivi analüütilise keemia erialal doktoritööd «Neurochemical Studies on Inter-Individual Differences in Affect-Related Behaviour of the Laboratory Rat» («Indiviididevahelised erinevused rottide afektiivses käitumises: neurokeemilised uuringud»). Kaitsmine toimub TÜ tehnoloogiainstituudis (Nooruse 1-121). Juhendajad prof Jaanus Harro ja prof Ivo Leito, oponent prof Artur Swiergiel.

19.novembril kell 14 kaitseb Anu Laanemets skandinavistika erialal doktoritööd «Passiiv taani, norra ja rootsi keeles: kõne- ja kirjakeele korpusepõhine uurimus» («Passiv i moderne dansk, norsk og svensk Et korpusbaseret studie af tale- og skriftsprog»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad prof Elisabet Engdahl (Göteborgi ülikool, Rootsi) ja prof Frans Gregersen (Kopenhaageni ülikool, Taani), oponendid prof Marketta Sundman (Turu ülikool, Soome) ja Tanya Karoli Christensen, PhD (Kopenhaageni ülikool, Taani).

20. novembril kell 10.15 kaitseb Hiie Nõlvak keskkonnatehnoloogia erialal doktoritööd «Influence of qPCR Workflow on Target Gene Enumeration from Environmental Samples in the Case of Bioremediation Potential Estimation» («Kvantitatiivse polümeraasi ahelreaktsiooni modifikatsioonide mõju märklaudgeeni kvantifitseerimisele keskkonnaproovidest bioremediatsiooni hindamisel»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad prof Ain Heinaru ja prof Jaak Truu, oponent prof Olli Tuovinen (Ohio ülikool, USA).

Jaga artiklit