Hele Everaus – 60

Juubel

5. jaanuaril tähistab 60 aasta juubelit TÜ kliinikumi hematoloogia-onkoloogia kliiniku juhataja professor Hele Everaus.

Professor Everaus lõpetas TÜ arstiteaduskonna cum laude 1977. aastal. Oma teadlase- ja arstikarjääri alustas ta üld- ja molekulaarpatoloogia instituudis vanemlaborandina ning sisekliiniku hospitaal-sisehaiguste kateedris assistendi ja samas hiljem dotsendina. 1984. aastal kaitses ta meditsiinikandidaadi kraadi teemal «Kroonilise lümfoidse leukeemia immunoloogilised aspektid» ja 1993. aastal meditsiinidoktori kraadi «Immuno-hormonaalsed interaktsioonid kroonilise lümfoidse leukeemia ja multiipelse müeloomi korral». Kandidaadikraadi kaitsmise järel stažeeris professor Everaus Prantsusmaal, algatades seejärel luuüdi siirdamise rajamise Eestis. Mitte just lihtsates oludes tuli luua meeskond ja töökord, panna kokku tehniline baas ja leida rahastamine, rääkimata sellest, et ka erialaliselt on tegu väga keerulise valdkonnaga.

Aastatel 1993–1999 töötas juubilar TÜ sisehaiguste kliinikus erakorralise professorina hematoloogia erialal. Aastast 2000 kuni tänaseni on Hele Everaus hematoloogia-onkoloogia korraline professor. Paralleelselt oli ta ka Tartu lastehaigla intensiivhematoloogia ja luuüdi transplantatsiooni osakonna juhataja, aastast 2000 on ta hematoloogia-onkoloogia kliiniku juhataja. Aastatel 1998–2003 töötas ta TÜ arendusprorektorina, jätkates paralleelselt ka erialast tööd.

Professor Hele Everaus on luuüdi ja perifeerse vere tüvirakkude siirdamise rajaja ning hematoloogia ja onkoloogia valdkonna arendaja Eestis. Tema arendus- ja teadustegevuses väärivad tähelepanu järgmised uurimissuunad: immuno-hormonaalsed interaktsioonid kasvajate korral, raku- ja immuunteraapiate kasutamine kasvajate ravis, transplantatsiooni ja uute meditsiinitehnoloogiate eetilised aspektid, leukeemiate märklaudravi, müeloomtõve geneetilised ja epigeneetilised aspektid, pärilikud kasvajad ja palliatiivne ravi onkoloogias.

Professor Everausi juhendamisel on kaitstud seitse doktori- ja magistritööd, ta on 190 teaduspublikatsiooni autor. Samuti on ta arvukate kodumaiste ja rahvusvaheliste eriala- ja teadusorganisatsioonide liige, sealhulgas Eesti bioeetika nõukogu esinaine ja Euroopa nõukogu bioeetika juhtkomitee liige, samuti on ta TÜ senati liige.

Professor Everausi panust meditsiiniteaduse ja -praktika arendamisel on tunnustatud TÜ arstiteaduskonna medali ja TÜ aumärgiga, talle on antud Punase Risti kolmas järk ning 2009. aastal Tartu aasta daami tiitel. Ta on nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt tuntud, austatud ja armastatud arst ja teadlane, kes on nii oma otsese arstitegevusega kui ka laiemalt meditsiini arendamisega vabastanud haigusest sadu haigeid ja andnud neile eluvõimaluse.

Soovime juubilarile jätkuvat aktiivsust erialases arendustegevuses ning samuti palju tervist ja õnne edaspidiseks.

Hematoloogia-onkoloogia kliiniku kolleegid

Jaga artiklit